– Урбанистички план вон населено место за изградба на фотоволтаични централи на дел од КП 19/1 и КП 19/2 КО Тркање

– УПС Тркање

– ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО НАМЕНА А3- ГРУПНО ДОМУВАЊЕ НА НЕЗГРИЖЕНИ ЛИЦА НА ДЕЛ ОД КП 4738/6, КП 4766/5, КП 4766/6 И КП 4766/7, КО КОЧАНИ ОПШТИНА КОЧАНИ

– УПС Грдовци

– ЛУПД со основна класа на намена Б5-хотели, на дел од КП 16912, КО Долно Градче, општина Кочани

– Долни Подлог

– УПС Горни Подлог

– УПВНМ со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија м.в. Цацков бунар КО Тркање Општина Кочани

– ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 9, ЗА ПРОЕКТ „КУПИ КУЌА ЗА МЛАДИ“ КО КОЧАНИ

– ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА А1 – ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ НА ДЕЛОВИ ОД КП4738/1 И КП4766/4, КО КОЧАНИ ОПШТИНА КОЧАНИ – Вон сила