-Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со намена А1 – домување во куќи, на ГП 1.14 од ДУП на дел од УЕ 8, дел од Блок 3, КО Кочани, Општина Кочани

-Детален урбанистички план за ГЧ 5

-Детален урбанистички план за ГЧ 14

-Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела со намена Г2.1 – лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија на дел од КП 2396/6, КП 2403, дел од КП 2410/1 и дел од КП 2411 КО Оризари, во УПС Оризари, Општина Кочани

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП1.01 од УПВНМ за стопански комплекс за производство, дистрибутивно – откупен центар за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи, м.в. Виничка вада, КО Кочани, Општина Кочани

-Урбанистички проект за село со намена А1- Домување во куќи, во УПС Тркање, на КП 1133 и дел од КП 1134, КО Тркање, Општина Кочани. 

– Урбанистички проект со план за парцелација за спојување на ГП 11.08 и ГП 11.12 и за формирање на градежна парцела со намена А1 – домување во куќи, од Измена и дополнување на ДУП за дел од град Кочани, локалитет Прокарка (донесен со одлука бр.07-1250/1 од 26.12.2003г

-Урбанистички проект за село со намена А1- домување во куќи, во УПС Тркање, на дел од КП6605 КО Тркање, Општина Кочани. 

УПВН со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани во м.в. Страна КО Тркање и пристапен пат низ м.в. Средни рид КО Тркање и м.в. Сламирник и м.в. Чифлико КО Бели, Општина Кочани

– Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште ѐза ГП 1.1 од УПВНМ за изградба на комплекс со основна класа на намена Г2- лесна и незагадувачка индустрија во м.в. Цацков бунар, КО Тркање, Општина Кочани

-Изменување и дополнување на урбанистички план за село Тркање, со разработка на Блок17, КО Тркање, Општина Кочани

Урбанистички проект за инфраструктура за поставување на нн кабелски вод од трафостаницата КБТС 10(20)0.4 кв “Монополски Бавчи 2”, КО Кочани, до постоечка нн надземна мрежа на ул.”Никола Карев” – Општина Кочани

УПС Оризари

– Урбанистички проект со план за парцелација за корекција на граница помеѓу градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 – Домување во куќи, од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани

– Урбанистички проект вон опфат со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија – со два приклучоци 10(20)кВ среднонапонски подземен електричен, Општина Кочани

– Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за примарна и секундарна канализациона мрежа за дел од село Тркање и колектор за поврзување на главен колекторски систем за отпадни води за град Кочани (Дел – југ)

– Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е 1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија – со два приклучоци 10(20)КВ среднонапонски подземен електричен вод до фотонапонска електрана ГП 1.7, Општина Кочани

– Урбанистички проект за парцелизирано градежно земјиште на ГП 1,8 (дел од ДЕЛ од КП 16703/2, КП16703/4- КО Кочани) од УПВНМ за стопански комплекс за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи, м.в. Керамидница, КО Кочани

– Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија – со два приклучоци 10(20)кВ среднонапонски подземен електричен вод од ТС Кочани, Општина Кочани

– Урбанистички проект со план за парцелизација со намена А-1 домување во куќи, за ГП А64.3 и ГП А64.4 (Дел од КП 12138 и дел од КП 16830, КО Кочани)од измена и дополнување на ДУП на град Кочани, Општина Кочани.

– Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 4.5 и ГП 4.6 од ДУП на град Кочани, донесен со Одлука бр. 07-138 од 16.07.1998год., со намена Г2 – ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА И МАЛО СТОПАНСТВО, составени од КП бр. 16053/29, КП бр. 16053/30, КП бр. 16053/31, КП бр. 15915/113,и KP br. 15915/137, во KO Кочани.

– Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 – инфрастуктури за пренос на електрична енергија – 10(20)KB среднонапонски подземен електричен вод за приклучок на фотонапонски електрани ГП 1.1, ГП1.2, ГП 1.3, ГП 1.4, ГП 1.5 и ГП 1.6 Општина Кочани

– Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на препумпна станица и цевковод за дел од системот “Висока зона на притисок на град Кочани“

– Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија – 10(20)кВ среднонапонски подземен електричен вод за приклучок на фотонапонски електрани ГП 1.7 И ГП 1.8, ОПШТИНА Кочани

– Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на препумпна станица на ул. 14та Бригада за дел од системот Висока зона на притисок на град Кочани

Урбанистички Проект за инфраструктура за примарна и секундарна канализациона мрежа за с.Тркање и колектор за поврзување на главен колекторски систем за отпадни води за град Кочани

–  Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за Г.П.бр.1.5 на К.П.бр.19.12, КО.Тркање

–  Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за „Г.П.бр.1.8 на К.П.бр.19.17, К.О.Тркање

–   Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за „Г.П.бр.1.7 на К.П.бр.19.19 и К.П.бр.19.15, К.О.Тркање

–  Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за „Г.П.бр.1.6 на К.П.бр.19.13, К.О.Тркање

–  Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за „Г.П.бр.1.4 на К.П.бр.19.18, К.О.Тркање

–   Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за „Г.П.бр.1.3 на К.П.бр.19.14, К.О.Тркање

–  Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за „Г.П.бр.1.2 на К.П.бр.19.21, К.О.Тркање

–  Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за „Г.П.бр.1.1 на К.П.бр.19.22, К.О.Тркање

–  Детален урбанистички план за градска четврт 16 од ГУП за град Кочани

– Урбанистички план вон населено место за изградба на фотоволтаични централи на дел од КП 19/1 и КП 19/2 КО Тркање

– УПС Тркање

– ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО НАМЕНА А3- ГРУПНО ДОМУВАЊЕ НА НЕЗГРИЖЕНИ ЛИЦА НА ДЕЛ ОД КП 4738/6, КП 4766/5, КП 4766/6 И КП 4766/7, КО КОЧАНИ ОПШТИНА КОЧАНИ

– УПС Грдовци

– ЛУПД со основна класа на намена Б5-хотели, на дел од КП 16912, КО Долно Градче, општина Кочани

– Долни Подлог

– УПС Горни Подлог

– УПВНМ со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија м.в. Цацков бунар КО Тркање Општина Кочани

– ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 9, ЗА ПРОЕКТ „КУПИ КУЌА ЗА МЛАДИ“ КО КОЧАНИ

– ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА А1 – ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ НА ДЕЛОВИ ОД КП4738/1 И КП4766/4, КО КОЧАНИ ОПШТИНА КОЧАНИ – Вон сила