Урбанистички проект за инфраструктура за поставување на нн кабелски вод од трафостаницата КБТС 10(20)0.4 кв “Монополски Бавчи 2”, КО Кочани, до постоечка нн надземна мрежа на ул.”Никола Карев” – Општина Кочани

УПС Оризари

– Урбанистички проект со план за парцелација за корекција на граница помеѓу градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 – Домување во куќи, од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани

– Урбанистички проект вон опфат со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија – со два приклучоци 10(20)кВ среднонапонски подземен електричен, Општина Кочани

– Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за примарна и секундарна канализациона мрежа за дел од село Тркање и колектор за поврзување на главен колекторски систем за отпадни води за град Кочани (Дел – југ)

– Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е 1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија – со два приклучоци 10(20)КВ среднонапонски подземен електричен вод до фотонапонска електрана ГП 1.7, Општина Кочани

– Урбанистички проект за парцелизирано градежно земјиште на ГП 1,8 (дел од ДЕЛ од КП 16703/2, КП16703/4- КО Кочани) од УПВНМ за стопански комплекс за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи, м.в. Керамидница, КО Кочани

– Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија – со два приклучоци 10(20)кВ среднонапонски подземен електричен вод од ТС Кочани, Општина Кочани

– Урбанистички проект со план за парцелизација со намена А-1 домување во куќи, за ГП А64.3 и ГП А64.4 (Дел од КП 12138 и дел од КП 16830, КО Кочани)од измена и дополнување на ДУП на град Кочани, Општина Кочани.

– Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 4.5 и ГП 4.6 од ДУП на град Кочани, донесен со Одлука бр. 07-138 од 16.07.1998год., со намена Г2 – ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА И МАЛО СТОПАНСТВО, составени од КП бр. 16053/29, КП бр. 16053/30, КП бр. 16053/31, КП бр. 15915/113,и KP br. 15915/137, во KO Кочани.

– Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 – инфрастуктури за пренос на електрична енергија – 10(20)KB среднонапонски подземен електричен вод за приклучок на фотонапонски електрани ГП 1.1, ГП1.2, ГП 1.3, ГП 1.4, ГП 1.5 и ГП 1.6 Општина Кочани

– Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на препумпна станица и цевковод за дел од системот “Висока зона на притисок на град Кочани“

– Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија – 10(20)кВ среднонапонски подземен електричен вод за приклучок на фотонапонски електрани ГП 1.7 И ГП 1.8, ОПШТИНА Кочани

– Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на препумпна станица на ул. 14та Бригада за дел од системот Висока зона на притисок на град Кочани

Урбанистички Проект за инфраструктура за примарна и секундарна канализациона мрежа за с.Тркање и колектор за поврзување на главен колекторски систем за отпадни води за град Кочани

–  Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за Г.П.бр.1.5 на К.П.бр.19.12, КО.Тркање

–  Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за „Г.П.бр.1.8 на К.П.бр.19.17, К.О.Тркање

–   Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за „Г.П.бр.1.7 на К.П.бр.19.19 и К.П.бр.19.15, К.О.Тркање

–  Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за „Г.П.бр.1.6 на К.П.бр.19.13, К.О.Тркање

–  Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за „Г.П.бр.1.4 на К.П.бр.19.18, К.О.Тркање

–   Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за „Г.П.бр.1.3 на К.П.бр.19.14, К.О.Тркање

–  Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за „Г.П.бр.1.2 на К.П.бр.19.21, К.О.Тркање

–  Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за „Г.П.бр.1.1 на К.П.бр.19.22, К.О.Тркање

–  Детален урбанистички план за градска четврт 16 од ГУП за град Кочани

– Урбанистички план вон населено место за изградба на фотоволтаични централи на дел од КП 19/1 и КП 19/2 КО Тркање

– УПС Тркање

– ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО НАМЕНА А3- ГРУПНО ДОМУВАЊЕ НА НЕЗГРИЖЕНИ ЛИЦА НА ДЕЛ ОД КП 4738/6, КП 4766/5, КП 4766/6 И КП 4766/7, КО КОЧАНИ ОПШТИНА КОЧАНИ

– УПС Грдовци

– ЛУПД со основна класа на намена Б5-хотели, на дел од КП 16912, КО Долно Градче, општина Кочани

– Долни Подлог

– УПС Горни Подлог

– УПВНМ со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија м.в. Цацков бунар КО Тркање Општина Кочани

– ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 9, ЗА ПРОЕКТ „КУПИ КУЌА ЗА МЛАДИ“ КО КОЧАНИ

– ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА А1 – ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ НА ДЕЛОВИ ОД КП4738/1 И КП4766/4, КО КОЧАНИ ОПШТИНА КОЧАНИ – Вон сила