Сектор за урбанизам, заштита на животната средина и комунални работи

– Руен инокс Б интегрирана еколошка дозвола

– Барање за B-ISKZ дозвола

– Барање за одобрување на елаборат

Гранит интегрирана еколошка дозвола

– Европа 92 Б интегрирана еколошка дозвола

– Листа на Издадени Б-ИСКЗ дозволи

Упатство за подносители на барања за системот за електронско издавање на одобрение за градба

Упатство за институции за системот за електронско издавање на одобрение за градење

Правилник за содржина на проектите, означување на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи

 

 

Сектор за правни, јавни дејности и општи работи

– Кодекс за административни службеници

– Мобилен сервис за здравствена и социјална заштита. Протокол за работа

– Правилник за начинот на давање и примање на подароци, водење на евиденција за дадени и примени подароци и други прашања во врска со давањето и примањето на подароци

– Правилник за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани, за поправка и оспособување на станбен простор

– Измена на правилник за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани, за поправка и оспособување на станбен простор

– Пречистен текст на правилник за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители  на општина Кочани за поправка и оспособување на станбен простор

Правилник за уредување на поблиските услови, критериуми и начинот на доделување на еднократна помош во вид на социјални пакети за новородени деца од социјално загрозени семејства, жители на општина Кочани

Правилник за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани за набавување на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната листа на лекови, како и обезбедување на карта за превоз за лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани

– Правилник за изменување и дополнување на  Правилникот за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители  на општина Кочани за набавување на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната листа на лекови, како и за обезбедување на карта за превоз за лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани и карта за превоз за лица сместени во специјализирани установи надвор од градот Кочани

– Пречистен текст на правилник за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани и лица во социјален ризик, жители  на општина Кочани за набавување на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната листа на лекови, како и за обезбедување на карта за превоз за лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани и карта за превоз за лица сместени во специјализирани установи надвор од градот Кочани

Правилник за начинот на организирање на културната манифестација „Денови на кочанскиот ориз“ во Општина Кочани

Правилник за доделување на стипендии на студенти жители на Општина Кочани

– Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за доделување стипендии на студенти жители на Општина Кочани

– Пречистен текс на правилник за доделување стипендии на студенти жители на Општина Кочани

– Правилник за доделување на стипендија на спортист – спортска надеж на Општина Кочани

– Правилник за начинот и условите за користење на службените возила, сопственост на Општина Кочани и полнење на гориво за потребите на Општина Кочани

– Правилник за доделување на стипендија на спортист – спортска надеж на општина Кочани

– Правилник за  изменување и дополнување на Правилникот за доделување на стипендија на спортист – спортска надеж  на општина  Кочани

– Пречистен текст на правилник за доделување на стипендија на спортист – спортска надеж  на Општина  Кочани

– Правилник за систематизација на работните места во Општинската администрација на Општина Кочани

Одлука за организацијата, делокругот, и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општината Кочани

– Правилник за категоризација на објектите за спорт во сопственост на општина Кочани

– Правилник – „Денови на кочанскиот ориз“ во општина Кочани

– Правилник за гориво

– Правилник за подароци

– Правилник за стипендии на студенти

– Правилник за болничко лекување

– Правилник за карти за превоз и за лекови

– Правилник за лабораториски услуги

– Правилник за поправка и оспособување на станбен простор

– Правилник за тешко болни лица

– Правилник за храна и средства за хигиена

– Правилник за новороденче

– Правилник за критериуми за спорт

– Правилник за стипендија спортска надеж

– ИНТЕРНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НААКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ОРГАНИЗАЦИИ И МАНИФЕСТАЦИИ НА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (НВО, ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА ЛИЦА, ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И СЛ.) ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ

– Интерни процедури за постапување на вработените во Одделението за јавни дејности при вршење на работи од областа на образованието, спортот, културата, социјалната, детска и здравствена заштита и утврдување на услови и критериуми за одобрување на финансиска помош и подршка на субјекти

– Листа на информации од јавен карактер во Општина Кочани

 

 


 
Сектор за финансиски прашања