Сектор за финансиски прашања

– Жалба против решение на Градоначалник на општина Кочани(комунална такса, данок на имот)

– Барање за уверение за потврдување дека лицето не е даночен обврзник

Барање

Сектор за урбанизам и заштита на животната средина

– Образец за барање за одобрување на елаборат за животна средина

– Образец за Барање за Б-ИСКЗ дозвола

– Образец за барање за пренос на Б интегрирана еколошка дозвола

Образец за Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола

– Барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола

– Изјава за согласност за постапка за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект

– Жалба против решение на Градоначалник на општина Кочани(комунална такса, данок на имот)

– Доставување извештај за извршен технички преглед

Барање за издавање на одобрение за отсранување на објект

Барање за промена на барател за утврдување на правен статус на бесправни објекти од значење на Републиката

Барање за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарарна обработка на земјоделси производи безправно изградени на земјоделско земјиште

– Барање за осветлување, канализација, водовод, пристапен пат, урбана опрема, подготовка на техничка документација од комунална инфраструктура, локален бодовод, локална канализација и сл.

Барање за одобрување на проект за инфраструктура

– Барање за одобрение за градење

– Барање за Одобрение за вршење продажба на стока пред продавница

Барање за Одобрение за вршење на угостителска дејност надвор од деловниот објект

Барање за издавање на решение за изведување на градбите односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење

Барање за издавање на одобрение за адаптација со пренамена

– Барање за издавање  извод од Урбанистички план

– Барање за заверка-печат за правосилност на одобрението за изградба

Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште

-Барање за потврда за немање важечки извод од лиценца за вршење авто-такси превоз 

Жалба против решение на Градоначалник на општина Кочани(комунална такса, данок на имот)

– Барање за разкопување на сообраќајни површини

– Барање за пресметка за уредување на градежно земјиште

– Барање за отугување на градежно земјиште сопственост на РМ со непосредна спогодба на сопствениците на објектите или посебни делови од објекти за кои е донесено решение за утврдување на правен статус на бесправен објект врз основа на кое се запишани во јаваната книга на недвижности

Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на РМ со непосредна спогодба за оформување на градежна парцела предидена со урбанистички план или урбанистичка планска документација а лицето има во сопственост повеке од 30% од градежната парцела и ако со планот на таа градежна парцела не се предвидува изградба на објекти од јавен интерес утврде

Сектор за правни, јавни дејности и општи работи

Жалба против решение на Градоначалник на општина Кочани(комунална такса, данок на имот)

Барање за пристап и исправка на лични податоци