Решение за издавање на Б – интегрирана еколошка дозвола за: ДГПТУ „КАЛИНА ДООЕЛ“ – ОРИЗАРИ, Подружница 1 Оризари – Кочани.

Барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Регистар на загадувачи на територија на општината

Собирни места и контејнери за собирање на електричен и електронски отпад и отпадни батерии и акумулатори

Регистар за издадени лиценца за отстранување на оштетени возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта

Б интегрирана еколошка дозвола

Извештај од тестирања и испитувања:

План за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух за Општина Кочани

Препораки до граѓаните

Субвенции за купен велосипед во 2021 година

Извештај од тестирање бр.29-21 Дени Милк Кочани(контролен)

Извештај од тестирање бр.19-21 Јумис Мебел Кочани(контролен)

Субвенции на клими инвертери и печки на пелети 2020 година

Субвенции на клими инвертери и печки на пелети 2019 година

Извештај за дописи во врска со Пејпер Мил

Скенирани дописи до Пејпер Мил

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ бр.204-20 ЈУМИС МЕБЕЛ Кочани

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ бр.200-20 Дрво Центар Кочани

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ бр.202-1-20 Жито Ориз КО, Кочани

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ бр.202-2-20 Дени Милк Кочани

ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕ бр.200-1-20 ОД ИЗВРШЕНИ МЕРЕЊА НА КОНЦЕНТРАЦИЈА СО ГОЛЕМИНА НА ЧЕСТИЧКИ ОД ПМ10,Индустриска зона на ул.Теодосија Паунов

ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕ бр.202-3-20 ОД ИЗВРШЕНИ МЕРЕЊА НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ПРАШИНА СО ГОЛЕМИНА НА ЧЕСТИЧКИ ОД ПМ10 ШТО СЕ ЕМИТИРААТ ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА ул.Крижевска бр.34 ИНДУСТРИСКА ЗОНА