Информација за негативните влијанија на планираната мала хидроелектрична централа на Мала Река и потребата од запирање на нејзина изведба 27.07.2020

25.09.2020 Допис од Генерален колегиум на државни секретари

До Агенција за развој и поддршка на туризмот27.07.2020

До ВРСМ, Заменик на Претседател за економски прашања 27.07.2020

До Генерален Секретар на ВРСМ 27.07.2020

До МЖСПП 27.07.2020

До МЖСПП 29.09.2020 Барање копија од документи

До Министерство за економија, сектор туризам 27.07.2020

До МФ 27.07.2020

До Секретаријат за законодавтсво

Допис 28.02.2015

Достава на административни дописи од МЖСПП

Доставување на информации од МЖСПП, Управа за животна средина 01.09.2020

Доставување на позитивно мислење од о.Кочани до МЖСПП 21.07.2017

Доставување на позитивно мислење од о.Кочани до МЖСПП 30.12.2015

Известување од МФ до ВРСМ

Известување од МФ, Сектор за буџети и фондови

Известување по ургенција од МФ до ВРСМ

МЕМОРАНДУМ (информација за негативните влијанија на планираната мала хидроцентрала)27.07.2020

Мислење од Агенција за промоција и поддршка на туризмот 19.08.2020

Мислење од Агенција за промоција и поддршка на туризмот до Влада на РСМ-Генерален секретаријат

Мислење од Секретаријат за законодавство до ВРСМ

Мислење од Сектор за енергетика, МЕ до Општина Кочани 17.08.2020

Мислење од Управа за животна средина

ОБЈАВА МЖСПП

Образец за проценка на фискалните импликации 27.07.2020