Записник од вонреден инспекциски надзор на субјектот Друштво за производство на електрична енергија ДИС Енергија ДОО Скопје од Државниот инспекторат за животна средина, на 22.5.2023 г. 

Информација за негативните влијанија на планираната мала хидроелектрична централа на Мала Река и потребата од запирање на нејзина изведба 27.07.2020

25.09.2020 Допис од Генерален колегиум на државни секретари

До Агенција за развој и поддршка на туризмот27.07.2020

До ВРСМ, Заменик на Претседател за економски прашања 27.07.2020

До Генерален Секретар на ВРСМ 27.07.2020

До МЖСПП 27.07.2020

До МЖСПП 29.09.2020 Барање копија од документи

До Министерство за економија, сектор туризам 27.07.2020

До МФ 27.07.2020

До Секретаријат за законодавтсво

Допис 28.02.2015

Достава на административни дописи од МЖСПП

Доставување на информации од МЖСПП, Управа за животна средина 01.09.2020

Доставување на позитивно мислење од о.Кочани до МЖСПП 21.07.2017

Доставување на позитивно мислење од о.Кочани до МЖСПП 30.12.2015

Известување од МФ до ВРСМ

Известување од МФ, Сектор за буџети и фондови

Известување по ургенција од МФ до ВРСМ

МЕМОРАНДУМ (информација за негативните влијанија на планираната мала хидроцентрала)27.07.2020

Мислење од Агенција за промоција и поддршка на туризмот 19.08.2020

Мислење од Агенција за промоција и поддршка на туризмот до Влада на РСМ-Генерален секретаријат

Мислење од Секретаријат за законодавство до ВРСМ

Мислење од Сектор за енергетика, МЕ до Општина Кочани 17.08.2020

Мислење од Управа за животна средина

ОБЈАВА МЖСПП

Образец за проценка на фискалните импликации 27.07.2020  

 Допис од Генерален колегиум на државни секретари од 20.09.2017

 Одлука Совет на Општина Кочани 15.12.2017  

Допис од Секретаријат за законодавство 27.07.2020  

Допис од МЖСП 06.08.2020

Допис од Министерство за економија 13.08.2020  

Мислење од Агенција за промоција и поддршка на туризмот  

Мислење од Секретаријат за европски прашања  

Извадок од Нацрт – записникот од Сто и петнаесеттата седница на Владата на РСМ – 26 октомври 2021    

Информација за негативните влијанија на планираната мала хидроелектрична цетрала на Мала Река и потребата од запирање на нејзина изведба 

До Генерален секретар на Владата на РСМ 07.09.2021  

Заклучок во врска со изградбата на мала хидроцентрала на Мала Река 27.08.2021     

Предлог – заклучоци 07.09.2021   

Комисија за економски систем и тековна економска политика – Извештај 04.10.2021   

Комисија за економски систем и тековна економска политика – Извештај 12.10.2021 

Од Министерство за финансии 22.09.2021 

Одговор од Национални шуми 14.05.2021 

Генерален колегиум на државни секретари – Мислење 29 септември 2021  

Министрество за економија – Мислење 13.10.2021 

Одговор по Барање на мислење од Влада на РСМ  

До МЖСП од Генерален секретаријат 28 септември 2021 – Барање на мислење   

Одобрение за градење 28.06.2021