Select Page

Category: Јавни набавки

Набавка на услуга за организација на зимување на СРЦ Пониква

Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН во дел Други огласи, за доделување на договор за јавна набавка на услуга, за предмет : Набавка на услуга за организација на зимување на СРЦ Пониква Имено, Општина Кочани и град Крижевци веќе...

Read More

Склучен договор за зимско одржување на локални патишта

Склучен договор за зимско одржување на локални патишта и улици Договорниот орган – Општина Кочани по завршување на Отворената постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги за Зимско одржување на локални...

Read More

Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП

Република Македонија, Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП, Договор за заем бр.8158 – MK MSIP-NCB-065-17 1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието...

Read More

Известување за Огласот за воспоставување на ЈПП

Известување за Огласот за воспоставување на ЈПП Известување за Огласот за воспоставување на ЈПП Огласот за воспоставување на ЈПП е објавен на електронскиот систем за јавни набавки и истиот можете да го најдете на следниот линк...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!