Select Page

Category: Јавни набавки

Реконструкција и модернизација на уличното осветлување

Општина Кочани објави оглас бр.05-62/7/2015 за јавна набавка на работи за: Реконструкција и модернизација на уличното осветлување во градот Кочани и дел од с.Оризари, (со вклучена демонтажа на постоечките светлински арматури и...

Read More

Изградба на пристапни степеници

Општина Кочани објави оглас бр.05-93/11/2015 за јавна набавка на работи за: Изградба на пристапни степеници на улица Страшо Ербашче спроти Стришанска чешма Огласот е објавен на https://e-nabavki.gov.mk/ – Електронски...

Read More

Зимско одржување на локални патишта и улици

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на Отворена постапка , која се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во...

Read More

Изградба на сливни решетки за атмосферска вода

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на Отворена постапка , која се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!