Select Page

Category: Јавни набавки

Реконструкција и модернизација

Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, во Службен весник на РМ и во Службено гласило на Европската унија, за спроведување на Отворена постапка, која постапка се спроведува по електронски пат преку ЕСЈН и завршува со е-Аукција како...

Read More

Набавка на ситен инвентар и материјали за разни поправки

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на постапка со Барање за прибирање на понуди, (до 5.000 евра) која постапка се спроведува во хартиена форма...

Read More

Технички преглед и регистрација на возила

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на постапка со Барање за прибирање на понуди, (до 5.000 евра) која постапка се спроведува во хартиена форма...

Read More

Снимање на настани, организации и манифестации

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на постапка со Барање за прибирање на понуди, (до 5.000 евра) која постапка се спроведува во хартиена форма...

Read More

Набавка на канцелариски материјал

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на постапка со Барање за прибирање на понуди, која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со...

Read More

Општи мерки за заштита на населението

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на постапка со Барање за прибирање на понуди, (до 5.000 евра) која постапка се спроведува во хартиена форма...

Read More

Купување на ИТ опрема и софтвер

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на постапка со Барање за прибирање на понуди, која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!