Select Page

Category: Јавни набавки

Асфалтирање и изградба на два потпорни ѕида

Асфалтирање нa два крака од ул.“Стамен Манов“ и изградба на два потпорни ѕида на истата улица Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна набавка за предметот Асфалтирање нa два крака од ул.“Стамен Манов“...

Read More

Оглас – одржување на софтверски пакети

Оглас за деоделување договор за јавна набавка за предметот Превентивно одржување на софтверски пакети Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна набавка за предметот Превентивно одржување на софтверски...

Read More

Вршење на стручен надзор

Оглас за јавна набавка за предметот Вршење на стручен надзор над изведба на инвестициони објекти Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна набавка за предметот Вршење на стручен надзор над изведба на...

Read More

Набавка на хотелски и угостителски услуги

Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН во дел Други огласи, за склучување на Рамковна спогодба за kатегорија на услуги бр. 17 од Уредбата за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги (“Службен весник на...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!