Select Page

Category: Јавни набавки

Асфалтирање и изградба на два потпорни ѕида

Асфалтирање нa два крака од ул.“Стамен Манов“ и изградба на два потпорни ѕида на истата улица Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна набавка за предметот Асфалтирање нa два крака од ул.“Стамен Манов“...

Read More

Оглас – одржување на софтверски пакети

Оглас за деоделување договор за јавна набавка за предметот Превентивно одржување на софтверски пакети Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна набавка за предметот Превентивно одржување на софтверски...

Read More

Вршење на стручен надзор

Оглас за јавна набавка за предметот Вршење на стручен надзор над изведба на инвестициони објекти Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна набавка за предметот Вршење на стручен надзор над изведба на...

Read More

Набавка на хотелски и угостителски услуги

Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН во дел Други огласи, за склучување на Рамковна спогодба за kатегорија на услуги бр. 17 од Уредбата за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги (“Службен весник на...

Read More

Набавка на услуга за организација на зимување на СРЦ Пониква

Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН во дел Други огласи, за доделување на договор за јавна набавка на услуга, за предмет : Набавка на услуга за организација на зимување на СРЦ Пониква Имено, Општина Кочани и град Крижевци веќе...

Read More

Кочани

Мојот данок за мојата општина!

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР