Select Page

Category: Огласи и соопштенија

Јавна Презентација по Архитектонско -урбанистички проект за препарцелација на ГП 7.4 и ГП 7.5 од Измена и дополона на дел од Блок 7 од ДУП за град Кочани дел од УЕ 10 , Општина Кочани

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ...

Read More

електронска пријава

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022