Select Page

Category: Огласи и соопштенија

Јавна презентација по Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Тркање, со разработка на Блок 17, КО Тркање, Општина Кочани плански период 2021-2031 предлог план, ќе се одржи на ден 21.04.2022г. со почеток во 1100 часот во ОУ”Никола Карев” с.Тркање

Врз основа на член 50 од Законот за урбанистичко планирање   (Сл.Весник на РСМ бр. 32/20),...

Read More

Кочани

Мојот данок за мојата општина!

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство