Согласно Законот за животна средина ( сл весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11123/12, 93/13 , 187/13, 42/14, 44/15 129/2015,146/15,192/15,39/16 и 99/18  ) односно член 136 од истиот како и Правилникот за постапка за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола ( Сл. Весник на РМ 04/06) Општина Кочани Објавува

„Техком“ ДООЕЛ Кочани – издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола

 

Правниот субјект „Техком“ ДООЕЛ Кочани поднела Барање (22-408 од 19.09.2022) за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола . По согледаната документација утврдено е дека истата е во согласност со Правилникот за постапка за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола ( Сл. Весник на РМ 04/06). Доукментацијата се остава на јавен увид на граѓаните преку веб страницата на општината односно на www.kocani.gov.mk или директно во канцелариите на Општина Кочани во Одделение за урбанизам и заштита на животната средина . Документцијата ке биде на увид еден месец од објавувањето на огласот .