Врз основа на член 3, став 2, член 46, член 47, член 48, член 49 и член 67 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15,106/15,153/15,190/16, 21/18, 101/2019 и бр.275/2019),  Одлуката на Советот на Општина Кочани за продажба на движни ствари – урбано зеленило (дрва) бр.09-2141/1 од 30.09.2020 година („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.11/2020) и Одлуката за спроведување на постапка за продажба на движни ствари- урбано зеленило (дрва) (по втор пат иста објава) бр.28-658/1 од 03.03.2021 година, а во согласност со Извештај за процена на пазарна вредност на дрвна маса од насади на ореви и друг насад засадени покрај речното корито или во самото речно корито, изготвен од Друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје од 09.11.2020 година (наш бр.03-2328/3 од 13.11.2020 година), Комисијата за недвижни и движни ствари при Општина Кочани по втор пат на ден 05.03.2021 година, дава

ОБЈАВА

за продажба на движни ствари – урбано зеленило (дрва)

(по втор пат иста објава)

 

ЛИНК ДО ОБЈАВАТА.