Select Page

Category: Јавни набавки

Ревизија на урбанистичко-планска документација

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди , која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со...

Read More

Вршење на работи за прилагодување на простор за архива

Општина Кочани објави оглас бр.05-741/11/2015 за јавна набавка на работи: Вршење на работи за прилагодување на простор за архива Огласот е објавен на Електронскиот Систем за Јавни Набавки- https://e-nabavki.gov.mk/ на ден...

Read More

Вршење на геодетски услуги од областа на геодетските работи

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на Отворена постапка , која се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во...

Read More

Пробивање, прочистување и порамнување на патишта

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди , која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со...

Read More

Набавка на готов бетон МБ 30

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за спроведување на Отворена постапка , која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во постапката за доделувањето на...

Read More

Набавка на канцелариски материјал

Општина Кочани објави оглас бр.05-309/11/2015 за јавна набавка на услуги : Набавка на канцелариски материјал за потребите на Општина Кочани за 2015 година Предметот на набавка е делив на три дела и тоа: ДЕЛ1. Набавка на потрошен...

Read More

Изградба на армирано бетонски потпорни ѕидови

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во постапката...

Read More

Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП)

Повик за Прибирање на понуди (ППП) Република Македонија Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП) Кредит бр.8158-МК MSIP-ICB-015-15 1. Овој Повик за понуди ја следи општата објава за набавки за овој Проект објавена во...

Read More

Известување за извршена измена во објавен оглас

До сите заинтересирани економски оператори Известување за извршена измена во објавен оглас за јавна набавка Во врска со објавениот оглас бр.05-62/7/2015 за јавна набавка на работи за: Реконструкција и модернизација на уличното...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!