Select Page

Category: Јавни набавки

Асфалтирање и изградба на два потпорни ѕида

Асфалтирање нa два крака од ул.“Стамен Манов“ и изградба на два потпорни ѕида на истата улица Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна набавка за предметот Асфалтирање нa два крака од ул.“Стамен Манов“...

Read More

Кочани

Мојот данок за мојата општина!

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство