Select Page

Category: Јавни набавки

Асфалтирање и изградба на два потпорни ѕида

Асфалтирање нa два крака од ул.“Стамен Манов“ и изградба на два потпорни ѕида на истата улица Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна набавка за предметот Асфалтирање нa два крака од ул.“Стамен Манов“...

Read More

Кочани

електронска пријава

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

мЗаедница