Општина Кочани ги повикува граѓаните, урбаните и месните заедници, здруженијата на граѓани и институциите, со идеи, програми и проекти да се вклучат во креирањето на Програмата за култура на Општина Кочани за 2022 година.