ЈАВЕН ПОВИК  за поднесување на предлог проекти кои ќе бидат вклучени во Програмата за спорт, Програматаза социјална, здравствена и детска заштита и Програмата за култура на Општина Кочани за 2024година и поднесување на годишен Извештај на спортските клубови, сојузи, здруженија  и физички лица корисници на средства од Програната за спорт, Програмата за култура и Програмата за социјална, здравствена и детска заштита  од 2023година