ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 2 ОД ГУП ЗА ГРАД КОЧАНИ, ОПШТИНА КОЧАНИ.