Врз основа на членовите 46, 47, 48 и 49  и 67 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15,106/15,153/15,190/16, 21/18, 101/2019, 275/2019 и бр.122/21) и Одлуката на Управниот одбор на КЈП „Водовод“ Кочани  бр.02-449/7 од 28.12.2023 година, со која се прифаќа Барањето за донесување на одлука за отуѓување по пат на продажба на движни ствари во сопственост на КЈП Водовод Кочани преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува ЗЕЛС, заведено со арх.бр.02-448/1 од 28.12.2023 год. поднесено од в.д. директорот на КЈП „Водовод“ Кочани и се бара да се изврши продажба на движни ствари-транспортни средства во сопственост на КЈП Водовод Кочани и Одлуката на Советот на Општина Кочани за давање согласност на Одлуката за отуѓување по пат на продажба на движни ствари во сопственост на КЈП „Водовод“- Кочани, Бр.09-300/1од 26.01.2024 година („Службен гласник на Општина Кочани бр.01/2024)“, Комисијата за недвижни и движни ствари при Општина Кочани,  во име и за сметка на на КЈП „Водовод“ Кочани дава

ОБЈАВА за продажба на движни ствари – транспортни средства во сопственост на КЈП „Водовод“- Кочани во име и за сметка на КЈП „Водовод“- Кочани   (објава по прв пат)

 

Линк до објавата