ПРЕДМЕТ НА ЈАВНО ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронско јавно наддавање е: Давање под закуп на делови од недвижни ствари, сопственост на Општина Кочани