Врз основа на член 50 став 1 точка 14 од Законот за локлана самоуправа (Сл. весник на Република Македонија бр. 05/2002) и член 8 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на република Македонија“ бр. 13/06, 86/2007, 6/2007, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016 и 64/2018, Градоначалникот на Општина Кочани, го донесе следното решение за определување на службено лице за посредување при остварување на право на слободен пристап до информации.

Административниот службеник Јалчн Неџипов се определува како службено лице за посредување при остварување на право на слободен пристап до информации, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Јалчн Неџипов
тел: 072 306 065
e-mail: njalcn@yahoo.com

Општина Кочани
Ул. ,,Раде Кратовче“ бр.1 2300 Кочани
тел. 033/274-001
e-mail:info@kocani.gov.mk