Врз основа на член 50 став 1 точка 14 од Законот за локлана самоуправа (Сл. весник на Република Македонија бр. 05/2002) и член 8 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на република Македонија“ бр. 13/06, 86/2007, 6/2007, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016 и 64/2018, Градоначалникот на Општина Кочани, го донесе следното решение за определување на службено лице за посредување при остварување на право на слободен пристап до информации.

Административниот службеник Јалчн Неџипов се определува како службено лице за посредување при остварување на право на слободен пристап до информации, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Јалчн Неџипов

тел: 072 306 065
e-mail: njalcn@yahoo.com

Општина Кочани
Ул. ,,Раде Кратовче“ бр.1 2300 Кочани
тел. 033/274-001
e-mail:info@kocani.gov.mk

Службеник за млади во Општина Кочани:

Славица Давиткова

Е-адреса: s.davitkova@kocani.gov.mk
Телефон: 078 273 594

Заменик-службеник за млади во Општина Кочани

Љубинка Спанчевска

Е-адреса: b.spanchevska@kocani.gov.mk
Телефон: 070 375 731

Офицер за заштита на лични податоци

Драган Ананиев

Е-адреса: ananiev.dragan@kocani.gov.mk
Телефон: 072 275 641

Мартина Митевска

Е-адреса: martina.mitevska@kocani.gov.mk
Телефон: 074 242 260

Службено лице за поддршка на лица со попреченост

Аника Горгиева Илиевска

Е-адреса: anika.ig@kocani.gov.mk

Телефон:072 275 689