И з в е с т у в а њ е

 Почитувани корисници,

       Согласно донесените Одлуки на Владата и Министерството за здравство, а со цел преземање дополнителни и заострени мерки и активности за превенција од коронавирус, Ве известуваме за следното :

 1. Фактурираната количина на вода за месец март 2020 година ќе биде просек од фактурираната количина од претходните три месеци;
 2. Доколку сакате фактурираната количина на вода да биде согласно состојбата на водомерот, Ве молиме прочитајте ја истата и по телефон најдоцна до 25.03.2020 година можете да го информирате реонскиот Читач-инкасант задолжен за Вашиот реон. Воедно, доколку сте во можност да доставите слика од водомерот може да ја доставите на некоја од апликациите на социјалните мрежи (messenger,viber, whats app и др. )
 3. Ваквиот начин на фактурирање (просечна потрошувачка) ќе се применува се до укинување на мерките донесени од Владата .

Во продолжение на Ваше располагање се дадени телефоните за контакт на Читачите на Вашиот реон кој со бројка Ви е обележан во секоја фактура за комунална услуга во делот кај податоците за корисник-физичко лице.

 1. Горан Стоименов читач надлежен за реон 4,46,35,39 тел.076/362-724;
 2. Љупчо Ристов читач надлежен за реон 5,21,25,27, тел. 071/373-959;
 3. Симеон Соколов читач надлежен за реон 7 , тел. 078/270-423;
 4. Александар Стојмиловски читач надлежен за реон 23,28,48 тел.075/263-209;
 5. Александар Филипов читач за реон 26,29,51 , тел.076/776-875;
 6. Ванчо Митев читач за реон 1,41 тел. 078/844-983;
 7. Благој Захариев одд.за пласман продажба и наплата тел.076/484-207;
 8. Центар за односи со корисници 033/279-125

или на официјалниот маил на КЈП „Водовод“ Кочани office@vodovodkocani.com.mk

Ви благодариме за разбирањето.

                                                                                                                                КЈП „Водовод“ – Кочани