Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани  („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/2012 и 4/2015), ја свикувам 19-тата седница на Советот на Општина Кочани за 29.10.2022 година (сабота), со почеток во 11.00 часот, во салата на Мултикултурниот центар, со следниот предлог за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Давање согласност на Одлука за промена – зголемување на цената на м3 геотермална вода,
 2. Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на КЈП Водовод Кочани
 3. Одлука за основање на подружница на КЈП Водовод Кочани
 4. Годишен план за вработување во КЈП„Водовод“- Кочани за 2023 година.
 5. Извештај за финансиското работење на КЈП„Водовод“- Кочани во период од 01.01.2022 до 30.09.2022 година.
 6. Предлог- програма за изменување  на Програмата изработка на урбанистички планови и урбанистички проекти на подрачјето на Општина Кочани за 2022 година
 7. Предлог- програма за изменување  и дополнување на Програмата за јавно осветлување во Општина Кочани за 2022 година
 8. Предлог- програма за изменување на Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2022 година
 9. Предлог- програма за изменување на Програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација за 2022година
 10. Предлог- програма за изменување на Програмата за изградба на системи за водоснабдување на подрачјето на Општина Кочани за 2022година
 11. Предлог- програма за изменување на Програмата за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик во општина Кочани за 2022 година
 12. Предлог- програма за изменување  на Програмата за  уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2022 година
 13. Предлог- план за изменување на Планот на програми за развој на општина Кочани за период 2022-2024 година.
 14. Предлог- одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сопствено учество – кофинансирање  на проектот „Опремување на Мултикутурниот центар“.
 15. Изменување и дополнување на Буџетот на Општина Кочани за 2022 година (ребаланс),
 16. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за период III квартал 2022 година
 17. Предлог- одлука  за давање на стопанисување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Кочани.
 18. Ценовник за изменување на Ценовникот за користење на салaтa во  СОУ„Гошо Викентиев“-Кочани
 19. Предлог- Решение за рарешување и именување член на Училишен одбор на OОУ„Никола Карев“- Кочани.