Буџет на Oпштина Кочани за 2023 година

 

Граѓански буџет на Општина Кочани за 2023 година

БУЏЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА 2023 ГОДИНА

 

 


Буџет на Oпштина Кочани за 2022 година

Буџетски календар за 2023 година

Буџетски циркулар за 2023 год.

– Завршна сметка за 2022 година

– Буџет на Општина Кочани

– Изграба на кружни текови на Булевар „Тодосија Паунов“

– Изградба на локален пат Крушка Ајдар дел 2

– Изградба на препумна станица за висока зона

– ЈП „Светлина КО 2022

– ЈП за државни патишта

– Комунални инфраструктурни и капитални проекти Подршка на имплементација на декада на Ромите

– Конзервација и реставрација на Споменик на слобода

– Набавка на противпожарна опрема

– Наменска дотација ТППЕ

– Наменска сметка- Имплементација на декада на Ромите

– Општина Кочани -ОИК

– ОКР Добра Воља

– ОКР услуги

– Сметка за дотации

– Општинско корисна работа

– Орган на Општина Кочани

– Подобрување на општинските услуги

– Поддршка на Декада и Сратегија на Роми

– Посебна наменска сметка – Штети

Проект МТВ

– Реконструкција на ул.„Роза Петрова“

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2022 до 31.12.2022 г.

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2022 до 30.09.2022г

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2022 до 30.06.2022г

– Измени и дополнувања на буџетот на општина Кочани за 2022 година

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2022 до 31.03.2022г

– Буџетски календар за 2022 год.

– Граѓански буџет на Општина Кочани 2022 година

– Буџет на Општина Кочани за 2022 година

Нацрт буџет приходи 2022

Нацрт буџет расходи 2022

Записник од јавната расправа за нацрт-буџетот за 2022 година


Буџет на Oпштина Кочани за 2021 година

– Завршна сметка на буџетот на Општина Кочани за 2021г

– Завршна сметка на Општина Кочани – Сметка за дотации

– Завршна сметка на Општина Кочани – Реконструкција на ул. Стамен Манов 2 крака

– Завршна сметка на Општина Кочани – Реконструкција на ул. Роза Петрова

– Завршна сметка на Општина Кочани – Проект стратегија на Ромите

– Завршна сметка на Општина Кочани – Проект МТВ асфалтирање на ул. Стамен Манов

– Завршна сметка на Општина Кочани – Проект Кочани урбан и чист град

– Завршна сметка на Општина Кочани – Посебна наменска сметка за штети

– Завршна сметка на Општина Кочани – Подобрување на општински услуги под заем бр. 16

– Завршна сметка на Општина Кочани – Планински велосипедски рај

– Завршна сметка на Општина Кочани – Орган на Општина Кочани

– Завршна сметка на Општина Кочани –  Општинско корисна работа

– Завршна сметка на Општина Кочани – ОКР Услуги

– Завршна сметка на Општина Кочани – ОКР Добра воља

– Завршна сметка на Општина Кочани – Општинска изборна комисија

– Завршна сметка на Општина Кочани – Наменска сметка за имплементација на Декада на Ромите

– Завршна сметка на Општина Кочани – Наменска сметка ЈП за државни патишта

– Завршна сметка на Општина Кочани – Наменска дотација ТППЕ

– Завршна сметка на Општина Кочани – Набавка на противпожарни апарати

– Завршна сметка на Општина Кочани – МСИП – 7 Проект за регулација на Кочанска река

– Завршна сметка на Општина Кочани – Инфраструктурни и капитални проекти поддршка и имплементација на Декада на Ромите

– Завршна сметка на Општина Кочани – Изградба на препумпна станица за дел од систем Висока зона

– Завршна сметка на Општина Кочани – Изградба на локален пат Крушка – Ајдар 2 дел

– Завршна сметка на Општина Кочани – Изградба на кружни текови на бул. Теодосија Паунов

– Завршна сметка општина Кочани – Буџет на општина Кочани

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2021 до 31.12.2021г

– Измени и дополнувања на буџетот на Општина Кочани за 2021г.

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2021 до 30.09.2021г

– Граѓански буџет на Општина Кочани 2021 година

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2021 до 30.06.2021г

– План на програми за развој 2021-2023

– Записник од одржаната јавна расправа во врска со развојните програми на општина Кочани за 2021 – 2023 година, одржана на ден 09.10.2020 година во салата на Спомен-домот „АСНОМ“

– Изменување и дополнување на Буџетот на Општина Кочани за 2021г

– Квартален извештај за извршувањето не буџетот на Општина Кочани за извештајниот период 01.01.2021 до 31.03.2021г

– Буџетски календар 2022 година

– Одлука за извршување на Буџетот на Општина Кочани за 2021 година

– Буџет на Општина Кочани за 2021 година


Буџет на Општина Кочани за 2020 година

– Завршна сметка на буџетот на Општина Кочани за 2020 година

– Годишен извештај на општина Кочани за 2020 година

– Даночен биланс за 2020 годиина

– Завршна сметка општина Кочани – Наменска сметка дотации ТППЕ

– Завршна сметка општина Кочани – Сметка за дотации

– Завршна сметка општина Кочани – Наменска дотација Имплементација на Декада на Ромите

– Завршна сметка општина Кочани – Проект МТВ

– Завршна сметка општина Кочани – Општинско корисна работа

– Завршна сметка општина Кочани – ОИК

– Завршна сметка општина Кочани – ЈП за државни патишта

– Завршна сметка општина Кочани – Поддршка на Декада и стратегија на Ромите

– Завршна сметка општина Кочани – Подобрување на општинските услуги – под заем бр.16

– Завршна сметка општина Кочани – Донација Планински велосипедски рај

– Завршна сметка општина Кочани – ОКР Добра вода

– Завршна сметка општина Кочани – општина Кочани и орган на општина Кочани

– Завршна сметка општина Кочани – Буџет на општина Кочани

– Завршна сметка општина Кочани – Изградба на кружни текови во општина Кочани на булевар Тодосија Паунов

– Завршна сметка општина Кочани – Комунална инфраструктура и капитални проекти – Поддршка на имплементација на Декада на Ромите

– Завршна сметка општина Кочани – Проект ОКР „Услуги“

– Завршна сметка општина Кочани – Подобрување на општински услуги – Грант МСИП – 39

– Завршна сметка општина Кочани – МСИП – 07 – Втор проект регулација на дел на Кочанска река

– Завршна сметка општина Кочани – изградба на спортско рекреативен центар ОУ Малина П. Иванова

– Завршна сметка општина Кочани – реконструкција на ул.Стамен Манов 2 крака

– Завршна сметка општина Кочани – Проект Кочани урбан и чист град

– Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2020 до 31.12.2020

– Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2020 до 30.09.2020

– Квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2020 до 30.06.2020

– Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Кочани за 2020 година

– Прв квартален извештај на Општина Кочани за период од 01.01.2020 до 31.03.2020

– Проширување на средствата на буџетот на Општина Кочани за 2019

– Буџет на Општина Кочани за 2020г