Буџет на општина Кочани за 2021 година

– Граѓански буџет на Општина Кочани 2021 година

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2021 до 30.06.2021г

– План на програми за развој 2021-2023

– Записник од одржаната јавна расправа во врска со развојните програми на општина Кочани за 2021 – 2023 година, одржана на ден 09.10.2020 година во салата на Спомен-домот „АСНОМ“

– Изменување и дополнување на Буџетот на Општина Кочани за 2021г

– Квартален извештај за извршувањето не буџетот на Општина Кочани за извештајниот период 01.01.2021 до 31.03.2021г

– Буџетски календар 2022 година

– Одлука за извршување на Буџетот на Општина Кочани за 2021 година

– Буџет на Општина Кочани за 2021 година


Буџет на општина Кочани за 2020 година

– Завршна сметка на буџетот на Општина Кочани за 2020 година

– Годишен извештај на општина Кочани за 2020 година

– Даночен биланс за 2020 годиина

– Завршна сметка општина Кочани – Наменска сметка дотации ТППЕ

– Завршна сметка општина Кочани – Сметка за дотации

– Завршна сметка општина Кочани – Наменска дотација Имплементација на Декада на Ромите

– Завршна сметка општина Кочани – Проект МТВ

– Завршна сметка општина Кочани – Општинско корисна работа

– Завршна сметка општина Кочани – ОИК

– Завршна сметка општина Кочани – ЈП за државни патишта

– Завршна сметка општина Кочани – Поддршка на Декада и стратегија на Ромите

– Завршна сметка општина Кочани – Подобрување на општинските услуги – под заем бр.16

– Завршна сметка општина Кочани – Донација Планински велосипедски рај

– Завршна сметка општина Кочани – ОКР Добра вода

– Завршна сметка општина Кочани – општина Кочани и орган на општина Кочани

– Завршна сметка општина Кочани – Буџет на општина Кочани

– Завршна сметка општина Кочани – Изградба на кружни текови во општина Кочани на булевар Тодосија Паунов

– Завршна сметка општина Кочани – Комунална инфраструктура и капитални проекти – Поддршка на имплементација на Декада на Ромите

– Завршна сметка општина Кочани – Проект ОКР „Услуги“

– Завршна сметка општина Кочани – Подобрување на општински услуги – Грант МСИП – 39

– Завршна сметка општина Кочани – МСИП – 07 – Втор проект регулација на дел на Кочанска река

– Завршна сметка општина Кочани – изградба на спортско рекреативен центар ОУ Малина П. Иванова

– Завршна сметка општина Кочани – реконструкција на ул.Стамен Манов 2 крака

– Завршна сметка општина Кочани – Проект Кочани урбан и чист град

– Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2020 до 31.12.2020

– Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2020 до 30.09.2020

– Квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2020 до 30.06.2020

– Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Кочани за 2020 година

– Прв квартален извештај на Општина Кочани за период од 01.01.2020 до 31.03.2020

– Проширување на средствата на буџетот на Општина Кочани за 2019

– Буџет на Општина Кочани за 2020г


Буџет на општина Кочани за 2019 година

– Завршна сметка за 2019 година

– Годишен извештај за 2019 година

– Извршување на Буџет на Општина Кочани за период од 01.01.2019 до 31.12.2019

– Пренамена на средства на Буџетот за 2019г

– Втор ребаланс на Буџетот на општина Кочани за 2019г

– Трети квартален извештај 2019г на Буџетот на општина Кочани за период од 01.01.2019 до 30.09.2019

– Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2019 г

– Извештај за искористување на доделените средства како финансиска поддршка за исплата на доспеани, а наплатени обврски по доверители за 2019

– Втор квартален извештај на извршување на сретствата за период од 01.01.2019 до 30.06.2019

Одлука за одобрување на Извештај за вкупниот договорен износ за 2019

Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за 2019

– Пренамена на средства на буџетот на Општина Кочани за 2019


Буџет на општина Кочани за 2018 година

– Финансиски и правни документи КЈП Водовод

Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за период од 01.01.2019г до 31.03.2019г

– Годишен извештај СОУ Љупчо Сантов програма H2

– Годишен извештај СОУ Љупчо Сантов програма H1

– Годишен извештај за 2018 година

– Извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2018 до 31.12.2018

Ребаланс на буџетот за 2018

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период за квартал од 01.01.2018 до 30.09.2018 година.

– Одлука за измена на распоред на средства на буџетот на Општина Кочани за 2018

– Планиран буџет за спорт на Општина Кочани за 2018 година

– Буџет за 2018 година


Буџет на општина Кочани за 2017 година

– Годишен извештај за Општина Кочани за 2017

– Завршна сметка на Општина Кочани за 2017

– Биланс на приходи и расходи на сметка 785 ЈОУДГ Павлина Велјанова

– Биланс на состојба на сметка 785 ЈОУДГ Павлина Велјанова

– Биланс на приходи и расходи на сметка 787 ЈОУГД Павлина Велјанова

– Биланс на состојба на сметка 787 ЈОУДГ Павлина Велјанова

– Биланс на приходи и расходи на сметка 903 ЈОУДГ Павлина Велјанова

– Биланс на состојба на сметка 903 ЈОУДГ Павлина Велјанова

– Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина КОЧАНИ за 2017

– Извршување на Буџетот на Општина Кочани од 01.01.2017 до 31.12.2017

– Ребаланс на буџет 2017год.

– Проширување на средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2017 год.

– Измена за распоредот на средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2017

– Извршување на Буџет на Општина кочани II квартал од 01.01.2017 до 30.06.2017

– Извршување на Буџет на Општина кочани I квартал од 01.01.2017 до 31.03.2017

– Буџет на Општина Кочани за 2017 год.


Буџет на општина Кочани за 2016 година

– Завршна сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2016 година

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани од 01.01.2016 до 31.12.2016

– Извештај за период од 01.01.2016 до 30.09.2016

– Извештај за период од 01.01.2016 до 30.06.2016

– Квартален извештај за период од 01.01.2016 до 31.03.2016

– Буџет на Општина Кочани за 2016 година


Буџет на општина Кочани за 2015 година

– Годишна сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2015 година

– Годишен извештај 2015

– Квартален извештај на буџетот за Општина Кочани од 01.01.2015 до 31.12.2015

– Буџет на Општина Кочани за 2015 год.


Буџет на општина Кочани за 2014 година

– Завршна сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2014 год.

– Буџет на Општина Кочани за 2014 год.


Буџет на општина Кочани за 2013 година

– Завршна сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2013 год.

– Буџет на Општина Кочани за 2013 год.


Буџет на општина Кочани за 2012 година

– Завршна сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2012 год.

– Буџет на Општина Кочани за 2012 год.