Буџет на Oпштина Кочани за 2023 година

БУЏЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА 2023 ГОДИНА

 


Буџет на Oпштина Кочани за 2022 година

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2022 до 31.12.2022 г.

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2022 до 30.09.2022г

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2022 до 30.06.2022г

– Измени и дополнувања на буџетот на општина Кочани за 2022 година

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2022 до 31.03.2022г

– Граѓански буџет на Општина Кочани 2022 година

– Буџет на Општина Кочани за 2022 година

Нацрт буџет приходи 2022

Нацрт буџет расходи 2022

Записник од јавната расправа за нацрт-буџетот за 2022 година


Буџет на Oпштина Кочани за 2021 година

– Завршна сметка на буџетот на Општина Кочани за 2021г

– Завршна сметка на Општина Кочани – Сметка за дотации

– Завршна сметка на Општина Кочани – Реконструкција на ул. Стамен Манов 2 крака

– Завршна сметка на Општина Кочани – Реконструкција на ул. Роза Петрова

– Завршна сметка на Општина Кочани – Проект стратегија на Ромите

– Завршна сметка на Општина Кочани – Проект МТВ асфалтирање на ул. Стамен Манов

– Завршна сметка на Општина Кочани – Проект Кочани урбан и чист град

– Завршна сметка на Општина Кочани – Посебна наменска сметка за штети

– Завршна сметка на Општина Кочани – Подобрување на општински услуги под заем бр. 16

– Завршна сметка на Општина Кочани – Планински велосипедски рај

– Завршна сметка на Општина Кочани – Орган на Општина Кочани

– Завршна сметка на Општина Кочани –  Општинско корисна работа

– Завршна сметка на Општина Кочани – ОКР Услуги

– Завршна сметка на Општина Кочани – ОКР Добра воља

– Завршна сметка на Општина Кочани – Општинска изборна комисија

– Завршна сметка на Општина Кочани – Наменска сметка за имплементација на Декада на Ромите

– Завршна сметка на Општина Кочани – Наменска сметка ЈП за државни патишта

– Завршна сметка на Општина Кочани – Наменска дотација ТППЕ

– Завршна сметка на Општина Кочани – Набавка на противпожарни апарати

– Завршна сметка на Општина Кочани – МСИП – 7 Проект за регулација на Кочанска река

– Завршна сметка на Општина Кочани – Инфраструктурни и капитални проекти поддршка и имплементација на Декада на Ромите

– Завршна сметка на Општина Кочани – Изградба на препумпна станица за дел од систем Висока зона

– Завршна сметка на Општина Кочани – Изградба на локален пат Крушка – Ајдар 2 дел

– Завршна сметка на Општина Кочани – Изградба на кружни текови на бул. Теодосија Паунов

– Завршна сметка општина Кочани – Буџет на општина Кочани

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2021 до 31.12.2021г

– Измени и дополнувања на буџетот на Општина Кочани за 2021г.

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2021 до 30.09.2021г

– Граѓански буџет на Општина Кочани 2021 година

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2021 до 30.06.2021г

– План на програми за развој 2021-2023

– Записник од одржаната јавна расправа во врска со развојните програми на општина Кочани за 2021 – 2023 година, одржана на ден 09.10.2020 година во салата на Спомен-домот „АСНОМ“

– Изменување и дополнување на Буџетот на Општина Кочани за 2021г

– Квартален извештај за извршувањето не буџетот на Општина Кочани за извештајниот период 01.01.2021 до 31.03.2021г

– Буџетски календар 2022 година

– Одлука за извршување на Буџетот на Општина Кочани за 2021 година

– Буџет на Општина Кочани за 2021 година


Буџет на Општина Кочани за 2020 година

– Завршна сметка на буџетот на Општина Кочани за 2020 година

– Годишен извештај на општина Кочани за 2020 година

– Даночен биланс за 2020 годиина

– Завршна сметка општина Кочани – Наменска сметка дотации ТППЕ

– Завршна сметка општина Кочани – Сметка за дотации

– Завршна сметка општина Кочани – Наменска дотација Имплементација на Декада на Ромите

– Завршна сметка општина Кочани – Проект МТВ

– Завршна сметка општина Кочани – Општинско корисна работа

– Завршна сметка општина Кочани – ОИК

– Завршна сметка општина Кочани – ЈП за државни патишта

– Завршна сметка општина Кочани – Поддршка на Декада и стратегија на Ромите

– Завршна сметка општина Кочани – Подобрување на општинските услуги – под заем бр.16

– Завршна сметка општина Кочани – Донација Планински велосипедски рај

– Завршна сметка општина Кочани – ОКР Добра вода

– Завршна сметка општина Кочани – општина Кочани и орган на општина Кочани

– Завршна сметка општина Кочани – Буџет на општина Кочани

– Завршна сметка општина Кочани – Изградба на кружни текови во општина Кочани на булевар Тодосија Паунов

– Завршна сметка општина Кочани – Комунална инфраструктура и капитални проекти – Поддршка на имплементација на Декада на Ромите

– Завршна сметка општина Кочани – Проект ОКР „Услуги“

– Завршна сметка општина Кочани – Подобрување на општински услуги – Грант МСИП – 39

– Завршна сметка општина Кочани – МСИП – 07 – Втор проект регулација на дел на Кочанска река

– Завршна сметка општина Кочани – изградба на спортско рекреативен центар ОУ Малина П. Иванова

– Завршна сметка општина Кочани – реконструкција на ул.Стамен Манов 2 крака

– Завршна сметка општина Кочани – Проект Кочани урбан и чист град

– Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2020 до 31.12.2020

– Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2020 до 30.09.2020

– Квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2020 до 30.06.2020

– Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Кочани за 2020 година

– Прв квартален извештај на Општина Кочани за период од 01.01.2020 до 31.03.2020

– Проширување на средствата на буџетот на Општина Кочани за 2019

– Буџет на Општина Кочани за 2020г