– Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Одлука за измена на рапосредот на средствата на Буџетот на општина Кочани за 2020 година

– Квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2020 до 30.09.2020

– Квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2020 до 30.06.2020

– Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Кочани за 2020 година

– Прв квартален извештај на Општина Кочани за 2020г

– Завршна сметка за 2019 година

– Годишен извештај за 2019 година

– Извршување на Буџет на Општина Кочани 4-ти квартал

– Проширување на буџет и квартален извештај

– Буџет на Општина Кочани за 2020г

– Пренамена на средства на Буџетот за 2019г

– Втор ребаланс на Буџетот на општина Кочани за 2019г

– Трети квартален извештај 2019г на Буџетот на општина Кочани

– Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2019 г

– Извештај за искористување на доделените средства како финансиска поддршка за исплата на доспеани, а наплатени обврски по доверители

– Втор квартален извештај на извршување на сретствата

– Измена и дополнување на сретствата на Буџетот на Општина Кочани – Ребаланс

Одлука за одобрување на Извештај за вкупниот договорен износ

Извештај за вкупниот договорен износ по доверители

– Пренамена на средства на буџето на Општина Кочани

– Финансиски и правни документи КЈП Водовод

Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за период од 01.01.2019г до 31.03.2019г

– Годишен извештај СОУ Љупчо Сантов програма H2

– Годишен извештај СОУ Љупчо Сантов програма H1

– Годишен извештај за 2018 година

– Извршување на буџетот на Општина Кочани за 4ти квартал 2018

Ребаланс на буџетот

– Трет квартал извршување

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период за квартал од 01.01.2018 до 30.09.2018 година.

– Одлука за измена на распоред на средства на буџетот на Општина Кочани

– Годишен извештај за Општина Кочани за 2017г

– Завршна сметка на Општина Кочани за 2017г

– Буџет за 2018 година

– Буџет за 4ти квартал 2017

– Планиран буџет за спорт на Општина Кочани за 2018 година

– Биланс на приходи и расходи на сметка 785 ЈОУДГ Павлина Велјанова

– Биланс на состојба на сметка 785 ЈОУДГ Павлина Велјанова

– Биланс на приходи и расходи на сметка 787 ЈОУГД Павлина Велјанова

– Биланс на состојба на сметка 787 ЈОУДГ Павлина Велјанова

– Биланс на приходи и расходи на сметка 903 ЈОУДГ Павлина Велјанова

– Биланс на состојба на сметка 903 ЈОУДГ Павлина Велјанова

– Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина КОЧАНИ за 2017

– Ребаланс на буџет 2017год.

– Завршна сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2016 година

– Проширување на средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2017 год.

– Измена за распоредот на средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2017 год.

– Извршување на Буџет на Општина кочани II квартал

– Избршување на Буџет на Општина кочани I квартал

– Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани

– Буџет на Општина Кочани за 2017 год.

– Извештај за период од 01.01.2016 до 30.09.2016

– Извештај за период од 01.01.2016 до 30.06.2016

– Квартален извештај за период од 01.01.2016 до 31.03.2016

– Годишна сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2015 година

– Годишен извештај 2015

– Буџет на Општина Кочани за 2016 година

– Квартален извештај на буџетот за Општина Кочани од 01.01.2015 до 31.12.2015

– Буџет на Општина Кочани за 2015 год.

– Завршна сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2014 год.

– Буџет на Општина Кочани за 2014 год.

– Завршна сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2013 год.

– Буџет на Општина Кочани за 2013 год.

– Завршна сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2012 год.

– Буџет на Општина Кочани за 2012 год.