Зввршна сметка на Општина Кочани –  Наменска сметка за имплементација на декада на роми 

Завршна сметка на Општина Кочани-Проект МТВ Асфалтирање на ул. Стамен Манов 

Завршна сметка на Општина Кочани – ОИК 

Завршна сметка на Општина Кочани – Наменска ЈП за државни патишта 

Завршна сметка на Општина Кочани – ОКР – Добра волја 

Завршна сметка на Општина Кочани – Орган на Општина Кочани

Информатичка опрема 

ПОПИС 2023 

Завршна сметка на Општина Кочани- Промовирање на заштита на животната средина и климатските промени

Завршна сметка на Општина Кочани – Наменска дотација ТППЕ 

Буџет на Општина Кочани за 2023г.

Завршна сметка на Општина Кочани – Посебна наменска сметка – Штети

Завршна сметка на Општина Кочани –  Поддршка на декада и стратегија на Ромите 

Зaвршна сметка на Општина Кочани – Сметка за дотации

Завршна сметка на Општина Кочани – Наменска капитална инфраструктура декада за роми 

Завршна сметка на Општина Кочани – Донациска сметка – Промовирање на заштита на животната средина  и учење за климатските промени 

Завршна сметка на Општина Кочани – Изградба на рекреативни терени кај Колерски гробишта  и пост ковид активности за возрасни и туторство за деца роми

Завршна сметка на Општина Кочани – ЗАД УРБАНОТО 

Завршна сметка на Општина Кочани – Намалување на загубите на вода во водоснабдениот систем и искористување на соларната енергија во КЈП 

Завршна сметка на Општина Кочани  – Општинска корисна работа