Select Page

Category: Огласи и соопштенија

Вршење на геодетски услуги од областа на геодетските работи

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на Отворена постапка , која се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во...

Read More

Пробивање, прочистување и порамнување на патишта во ридско планинскиот дел на оддалеченост до 30км од Кочани

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди , која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со...

Read More

Изградба на заштитни огради во општина Кочани

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди , која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со...

Read More

Достапна администрација за лица со хендикеп

Во Општинската администрација на Општина Кочани за одговорни за спроведување на лицата со инвалидност и овозможување на полесен пристап до информации, нивните права и обврски во одредената ситуација, се назначени следните лица:...

Read More

Набавка на готов бетон МБ 30

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за спроведување на Отворена постапка , која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во постапката за доделувањето на...

Read More

Набавка на канцелариски материјал за потребите на Општина Кочани за 2015 година

Општина Кочани објави оглас бр.05-309/11/2015 за јавна набавка на услуги : Набавка на канцелариски материјал за потребите на Општина Кочани за 2015 година Предметот на набавка е делив на три дела и тоа:  ДЕЛ1. Набавка на...

Read More

И З В Е С Т У В А Њ Е

Почнувајќи од 17 март 2015 година, патните премини на железничката пруга Велес-Кочани, кај Ветеринарната станица и кај Основниот суд во Кочани, кои се вкрстуваат во ниво со регионалниот пат Р1309 и улица, повторно ќе бидат...

Read More

Изградба на армирано бетонски потпорни ѕидови во општина Кочани

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во постапката...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!