Select Page

Category: Огласи и соопштенија

Изградба на заштитни огради во општина Кочани

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди , која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со...

Read More

Достапна администрација за лица со хендикеп

Во Општинската администрација на Општина Кочани за одговорни за спроведување на лицата со инвалидност и овозможување на полесен пристап до информации, нивните права и обврски во одредената ситуација, се назначени следните лица:...

Read More

Набавка на готов бетон МБ 30

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за спроведување на Отворена постапка , која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во постапката за доделувањето на...

Read More

Набавка на канцелариски материјал за потребите на Општина Кочани за 2015 година

Општина Кочани објави оглас бр.05-309/11/2015 за јавна набавка на услуги : Набавка на канцелариски материјал за потребите на Општина Кочани за 2015 година Предметот на набавка е делив на три дела и тоа:  ДЕЛ1. Набавка на...

Read More

И З В Е С Т У В А Њ Е

Почнувајќи од 17 март 2015 година, патните премини на железничката пруга Велес-Кочани, кај Ветеринарната станица и кај Основниот суд во Кочани, кои се вкрстуваат во ниво со регионалниот пат Р1309 и улица, повторно ќе бидат...

Read More

Изградба на армирано бетонски потпорни ѕидови во општина Кочани

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во постапката...

Read More

Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП)

Повик за Прибирање на понуди (ППП) Република Македонија Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП) Кредит бр.8158-МК MSIP-ICB-015-15 1. Овој Повик за понуди ја следи општата објава за набавки за овој Проект објавена во...

Read More

Известување за извршена измена во објавен оглас за јавна набавка

До сите заинтересирани економски оператори Известување за извршена измена во објавен оглас за јавна набавка Во врска со објавениот оглас бр.05-62/7/2015 за јавна набавка на работи за: Реконструкција и модернизација на уличното...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!