Select Page

Category: Економија

Општина Кочани отуѓува 12 градежни парцели – сопственост на Република Македонија

Општина Кочани ја распиша 30-тата објава за отуѓување на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија, со која се ставени на продажба 12 градежни парцели, од кои шест со намена индивидуално домување, две за лесна...

Read More

Изградба на локален пат: регионален пат Р519- с.Јастребник

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на Отворена постапка, која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна...

Read More

Известување

Одделението за комунални работи известува дека е затворена депонијата кај Фабриката за вода. Изнесувањето ѓубре на оваа локација ќе биде казнето. Отпадот треба да се исфрла на Градската депонија. Известување Одделението за...

Read More

Училишни лиги во мал фудбал и кошарка

Со цел учениците да посветуваат повеќе време на физичката активност и спортувањето, кошаркарски и фудбалски екипи од основните училишта во Кочани се организираат во настапи во училишни лиги. Најуспешните екипи во кошарка...

Read More
  • 1
  • 2

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!