– Одлука за измена и дополнување на Одлуката за користење на јавниот простор на подрачјето на градот Кочани од 2016 год

– Одлука за измена и дополнување на Одлуката за користење на јавниот простор на подрачјето на градот Кочани од 13.03.2015 год

– Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на комуналната такса за користење на просторот за паркирање на подрачјето на Општина Кочани од 26.09.2014 год.

– Одлука за измена и дополнување на Одлуката за користење на јавниот простор на подрачјето на градот Кочани од 26.09.2014 год

– Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на комуналната такса за користење на просторот за паркирање на подрачјето на Општина Кочани од 20.08.2014 год.

– Одлука за измена и дополнување на Одлуката за користење на јавниот простор на подрачјето на градот Кочани од 20.08.2014 год

– Одлука за измена и дополнување на Одлуката за користење на јавниот простор на подрачјето на градот Кочани од 20.06.2014 год.

– Одлука за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на градот Кочани