Врз основа на член 50 став (1) т.1, т.4 и т.16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 22 став (1) т.2 и т.9 од истиот закон и согласно Одлуката за одобрување субвенционирање на граѓани жители на општина Кочани во трошоците за велосипед и за утврдување начинот, условите и постапката за субвенционирање бр.09-321/1од 28.01.2021 година („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.2/2021) и точка II подточка 3.4 од Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2021 година („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.15/2020),  Општина Кочани на ден 02.03.2021 година објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за субвенционирање на граѓани жители на општина Кочани на дел од трошоците што ќе ги направат за купување на велосипед

Линк до огласот

Образец на барање за субвенционирање велосипеди