Врз Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за врабоитување на РМ (АВРМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и општина Кочани, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017, Програмата Општинско – корисна работа, општина Кочани и Агенцијата за вработување на Република Македонија на ден 14.09.2017 година објавуваат:
Јавен оглас до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа
Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект “Со добра волја кон подобро утре“ за работно ангажирање со скратено работно време за период од 6 (шест) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Кочани.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман од 6 ([шест) месеци статусот на невработените лица останува непроменет, а на невработените лица-корисници на социјална помош за времетраење на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

За кандидатите кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 6.200,00 денари, што вклучува персонален данок на доход и осигурување од случај на несреќа при работа и професионално заболување.

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

– Млади лица до 29 години со ниски квалификации;

– Самохрани родители

– Роми;

– Невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 1 година;

– Млади невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 6 месеци;

– Родители на деца со пречки во развојот;

– Родители на 3 и повеќе деца;

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :

– 2 (две) лице за работа во Центарот за спроведување на акцијата “На заборавеното да му дадеме душа“- со завршено минимум средно образование, со искуство за работа во невладин сектор;

– 4 (четири) лица за давање на услуги на стари и изнемоштени лица ,од кои 2(две)лица во рурални средини населени места(Грдовции Оризари) и 2 (две) лица во градоти Кочани,1(едно)за корисници Ромии 1 за корисници Македонци, со завршено минимум основно образование, по можност да има и лица од рурални средини;

– 2 (две) кои ќе бидат ангажирани за лични асистенти на лица со хендикеп.Времето на спроведување на активноста ќе биде со договор со давателот на услугата , со завршено минимум основно образование.

– 2 (две) кои ќе бидат ангажирани за давање на воспитно-едукативни услуги на деца од предучилишна возраст во рурална средина(с.Тркање) на возраст од 4-6 години. со завршено минимум средно образовани, предност од с.Тркање.

– 4 (четири) лица едукатори-негователи во ЈОУДГ Павлина Велјанова кои ќе бидат ангажирани за давање на воспитно-едукативни услуги на деца од градинката. со завршено минимум средно образование.

– 1 (едно) лице за извршување работи посредник/ делење на храна- со завршено основно или средно образование;

Заинтресираните невработени лица Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да подигнат и поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Кочани во периодот од 14.09.2017 година до 20.09.2017 година.

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Кочани и избраните кандидати.

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Кочани кај лицето Аника И.Ѓорѓиева, Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување- Центар за вработување кај лицето Кристина Димитрова, Центар за социјлна работа Кочани кај лицето Марија Гицова.