Урбанистички проект за село со намена А1.1 – станбени куќи (слободностоечки), во УПС Горни Подлог, на дел од КП 1649, КО Горни Подлог, Општина Кочани