Започнува од пресекот на улиците „Страшо Ербапче“ и „Роза Петрова“ продолжува кон северозапад по осовината на ул. „страшо Ербапче“ до спојот со ул. „Велин Стојанов“ продолжува по осовина на ул. „Велин Стојанов“ до пресекот со ул. „547“ и врти према југ по осовина на ул. „547“ до пресекот со граница на градежен реон, продолжува се по западна граница на градежен реон, до спојот на ул. „560“ и „552“ продолжува кон југ по ул. „552“ до пресекот со ул. „563“ и врти кон исток по ул. „563“до првата градежна парцела на домување во низиви, врти по западната граница на првата градежна парцела кон југ, го сечи десниот магистрален канал, иоди се до границата на парцелата на Оризокомерц, продолжува по границата на градежните парцели на зона лесна индустрија и мало стопанство, се до пресекот со ул. „Бел Камен“ врти кон југозапад по ул. „Бел Камен“ и од таму врти према југоисток по граница на урбан блок В 37 А до спој со ул. „556“, продолжува кон север по ул. „556“ и ул. „Роза Петрова“ се до спојот со ул. „Страшо Ербапче“.

Улици кои припаѓаат на урбана единица број 9 се следните: 552, 563, 556, Роза Петрова-источно од осовината, Бел Камен, Орце Николов, 3-та Македонска Бригада, Фебруарски поход, 13-та Македонска Бригада, 5-та Македонска Бригада, Ѓорче Петров, Пиринска, Велин стојанов, Малина Поп Иванова, васил Главинов, Марко Цепенков, 1-ви Мај, 11-ти Октомври.

Претседател: Ангел Лазаров                                                             Телефон: 070/249-291
Дата на основање: 27.07.2009                                                           Адреса:Ул. 1-ви Мај бр. 119
Членови на совет:

Ангел Лазаров
Ангела Соколова
Христина Финдачка
Валентина Давиткова
Данче Николовска
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Дејан Николовски

Членови на комисија:

Гоце Динов
Стојан Спиров