Од јужната страна започнува од осовината на пресекот на ул. „Македонска“, со ул. „29 Ноември“, продолжува по осовината на ул. „29 Ноември“, се до пресекот со ул. „Генерал Апостолски“ и продолжува по осовината на истата улица, се до пресекот со ул. „Енгелсова“ продолжува по осовината на ул. „Енгелсова“ на североисток, до пресекот со ул. „518“, оди по осовината на ул. „Блаже Ласков“ и проболжува на север по осовината на истата улица, се до пресекот со ул. „511“ и продолжува кон североисток, до пресекот со ул. „Искра“ продолжува по осовината на „Искра“ до крајот на урбан блок В 34 и оваа граница се однесува на блоковите од западната страна, врти кон запад, и продолжува по границата на градежен реон која е северна граница на урбана единица 1, се до пресекот со ул. „Македонска“. Западна граница се спушта на југ по осовината на ул. „Македонска“ продолжува по „Македонска“ се до пресекот со ул. „29 Ноември“ и се однесува на блоковите од источната страна на истата.

Улиците кои припаѓаат на урбана единица 1 се следните: Никола Вапцаров, Вера Попова, Искра, Искра – крак 2 исток, Мирче Ацев, Климент Охридски, Солунска, Енгелсова, 520, Источен крак на Македонска, Карпошово Востание, Вера Циривири, 515, Кресненско Востание, 15-ти Македонски Корпус, 513, 512, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525, 524, Македонска-источната страна од осовината, Генерал Апостолски-западна страна од осовината, 29-ти Ноември-северна страна од осовината.

Претседател: Јасминка Крстова                                                             Телефон: 070/249-989
Дата на основање: 21.07.2009                                                                  Адреса: Ул. Искра бр. 13

Членови на совет:

Јасминка Крстова
Јелена Ангелова
Влатко Јанкулов
Дејанчо Арсов
Тања Шопова
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Ѓорги Димитров

Членови на комисија:

Благој Димитров
Ванчо Лазаров