Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за спроведување на Отворена постапка , која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во постапката за доделувањето на договорот за јавната набавка , за предмет :
Пробивање, тампонирање и поставување на ивичњаци на улици во општина Кочани

Отворањето на првичните понуди е јавно и е закажано за ден 26.06.2015 г. во 10:00 часот, во просториите на Општина Кочани, мала сала за состаноци, први кат.

Увид во тендерската документација заинтересираните економски оператори можат да извршат на интернет адресата на Општина Кочани: www.kocani.gov.mk

Дополнителни информации во врска со спроведувањето на постапката може да добиете на моб.тел. 072/275-637 – Виш соработник за спроведување на постапки за јавни набавки-Силвана Благонова.