-Изменување на план за Програмата за развој 2024-2026 год. 

-Изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2024 година

-Програма за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани во зимски услови за 2023/2024 година

-Програма за комуникација 2024 год.

-Програма за сообраќај на Општина Кочина за 2024 год.

-Програма за Развој за 2024 год.

-Програма за уредување и одржување на градското зеленило на територијата на Општина Кочани во 2024 година, набавка поставување и одржување на урбана опрема, одржување на детски игралишта и одржување на фонтана ,,Зрно“ за 2024 година

-Програма за јавна чистота на Општина Кочани за 2024 год

-Програма за тековно одржување на јавно осветлување 2024 год.

-Програма за управување со отпад 2024 год.

-Програма за изработка на урбанистички планови и урбанистички проекти на подрачјето на Општина Кочани за 2024 год.

-Програма за кучиња скитници за 2024 год.

-Програма за работа на Совет на Општина Кочани за 2024 год. 

-Програма за животна средина за 2024 год. 

-Програма за ИКТ за 2024 год.

-Програма за Култура за 2024 год

-Програма за одржување на сливни решетки за атмосферска канализација на подрачјето на Општина Кочани за 2024 год.

-Програма за работа на ТППЕ за 2024 год. 

-Програма за социјална заштита за 2024год. 

-Програма за Образование за 2024 год.

-Програма за Располагање со градежно земјиште за 2024 год.

-Програма Спорт на Општина Кочани за 2024 год.

-Програма  ЛЕР за 2024 год.

-Програма за општи мерки на Општина Кочани за 2024 год.

_____________________________________________________________________________________________________________

– Програма за работа на Локалниот младински совет на Општина Кочани (мај-декември 2022)

– Годишен план за јавни набавки за 2022 година 

– Програма за изградба на системи за водоснабдување на подрачјето на Општина Кочани за 2022 година

– Програма за поддршка на образованието на општина Кочани за 2022 година

– Програма за култура на Општина Кочани за 2023 година

– Програма за млади на Општина Кочани за 2022 година

– Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2022 година

– Програма за спорт на Општина Кочани за 2022 година

– Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2023 година

– Програма за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани во зимски услови за 2021/2022 година

– Програма за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2022 година

– Програма за активностите на Општина Кочани во областа на локалниот економски развој во 2022 година

– Програма за изработка на урбанистички планови и урбанистички проекти на подрачјето на Општина Кочани за 2022 година

– Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2022 година

– Програма за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Кочани за 2022 година

– Програма за Јавно осветлување во Општина Кочани за 2022 година

– Програма за комуникација на Општина Кочани за 2023 година

– План за програми за развој 2022-2024

– Програма за сообраќај на Општина Кочани

– Програма за остварување на социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2022 година

– Програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Кочани во 2022 година

– Програма за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2022 година

– Програма за работа на Советот на Општина Кочани за 2022 година

– Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација, и урбанистичко-проектна документација на подрачјето на Општина Кочани за 2022 година

– Програма за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик за 2022 година

– Програма за изградба на фекална и атмосферска канализација на подрачјето на Општина Кочани за 2022 година

– Програма за информатичка и комуникациска технологија на општина Кочани за 2022 година

– Програма за одржување на сливни решетки за атмосферска канализација на подрачјето на Општина Кочани за 2022 година

– Програма за одржување и користење на паркови и зеленило, набавка, поставување и одржување урбана опрема, одржување детски игралишта и одржување на фонтаната „Зрно“ за 2022 година

– Програма за капитални расходи – набавка на систем за климатизација и озвучување во Мултикултурниот Центар

– Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Кочани за 2022 година

– Програма за изградба и реконтрукција на речно корито на Кочанска река за 2022 година

– Програма за работа на Територијалната противпожарна единица во општина Кочани за 2022 година

– Програма за управување со отпад на подрачјето на општина Кочани за 2022 година