Врз основа на член 6 став (1) ал.1 и 4 од Правилникот за начинот на организирање на културна манифестација „Денови на кочанскиот ориз“ во општина Кочани бр.09-2249/1 од 15.12.2017 година донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017) и чл. 5 ст.1 ал.1 и ал.5 од Одлуката за отпочнување на активности за организирање на културната манифестација „Денови на кочанскиот ориз“ во општина Кочани за 2022 година и за формирање на организационен одбор бр.08-1656/ 1 од 12.08.2022 година и согласно Одлуката за отпочнување и спроведување на постапка за избор на најуспешен земјоделец (производител на ори на општина Кочани во рамки на манифестацијата „Денови на кочанскиот ориз – 2022 година донесена од Градоначалникот на Општина Кочани бр.08-1656/ 8 од 02.09.2022 година, во согласност со Програмата за култура на Општина Кочани за 2022 година бр.09-3048/1 од 22.12.2021 година („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.19/2021), Организациониот одбор во соработка со Одделението за јавни дејности  на ден 22.09.2022 година објавува јавен

ОГЛАС

за избор на најуспешен земјоделец (производител на ориз) на општина Кочани

Оглас за избор на најуспешен земјоделец (производител на ориз) на општина Кочани.

Пријава по Објава за доделување на награда на најуспешен земјоделец на општина Кочани.