Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со  Измена и дополна на Детален урбанистички план за град Кочани, донесен со Одлука бр.07-138 од 16.07.1998 година со намена на градба индвидуално домување и ДУП за градска четврт 9 за проект “Купи Куќа за млади” донесен со Одлука бр.09-2786/1 од 28.12.2018 година со намена за изградба на објекти за домување во стамбени куќи – А1 со компатибилна класа на намена и максимален процент на учество на единечна класа на намена Б1 (мали комерцијални и деловни намени) – 10%, согласно Табеларен преглед бр.1 во кои се дадени податоци за градежните парцели, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, максимална висина до венец, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина за изградба, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

 

ЛИНК до објавата за отуѓување на градежно земјиште, сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање