В четврток, на 25 февруари 2021 година, со почеток во 10 ч. во салата на Мултикултурниот центар во Кочани, Советот на Општина Кочани ќе ја одржи 53. редовна седница. Членовите на Советот ќе работат по следниот предлог-дневен ред:

 1. Информации за санитарно-хигиенската состојба на предучилишните установи  во општина Кочани и безбедноста на храна и за санитарно-хигиенските состојби на основните и на средните училишта во општина Кочани
 2. Извештаи за успехот и работењето на општинските основни и средни училишта за првото полугодие од учебната 2020/21 година
 3. Годишна информација за состојби и услови во кои се одвиваше работата на ОВР – Кочани во 2020 година
 4. Информација за малолетничката деликвенција на подрачјето на општина Кочани (наркоманија, алкохолизам)
 5. Извештај за реализација на Програмата за работа на општинските спортски сојузи: Општински фудбалски сојуз и Сојуз на училишни спортови  во 2020 година
 6. Извештај за работењето на ЈОУ Библиотека „Искра“ – Кочани за 2020 година и Програма за работа за 2021 година
 7. Предлог-стратегија за за развој на спортот на општина Кочани (2021 – 2025)
 8. Предлог-стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и младински активизам на општина Кочани (2021 – 2025)
 9. Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик во општина Кочани за 2021 година.
 10. Предлог-одлука за утврдување на приоритетен проект и за сопствено учество – кофинансирање на проектот Реконструкција на ул. „Роза Петрова“
 11. Предлог-одлука за сопствено учество – кофинансирање на проектот Реконструкција на подовите на ОУ „Св.Кирил и Методиј“ – Кочани
 12. Конкурс за изработка на идејно решение за изменување на  грбот и знамето на општина Кочани
 13. Предлог-одлука за формирање Комисија за утврдување предлог за изменување на грбот, односно знамето на општина Кочани
 14. Предлог-план за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки на Општина Кочани за 2021 година
 15. Предлог-план за изменување и дополнување на Планот на програми за развој на општина Кочани за период 2021 – 2023
 16. Предлог-одлука за проширување на средствата  на Буџетот на Општина Кочани за 2021 година
 17. Предлог-одлука за измена на распоред на средствата  на Буџетот на Општина Кочани за 2021 година
 18. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2021 година
 19. Предлог-одлука за изведување/поставување на подземни садови –контејнери за комунален отпад
 20. Предлог-програма за изменување на Програмата за јавно осветлување во Општина Кочани за 2021 година
 21. Предлог-одлука за намалување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани
 22. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Кочани
 23. Предлог-програма за изменување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Кочани за 2021 година
 24. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2021 година
 25. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2021 година
 26. Предлог-одлука за давање под закуп делови од недвижни ствари, сопственост на општина Кочани
 27. Предлог-одлука за донесување урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти, изградени надвор од планскиот опфат за КП бр. 4767/1,  КО Кочани, КП бр.1899, КО Тркање
 28. Предлог-одлука за донесување урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.271/1,  КО Пашаџиково; КП бр.413, КО Горно Гратче; КП бр.391, КО Горно Гратче; КП бр.1460/1, КО Нивичани
 29. Предлог- одлука за донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.11122, КО Кочани
 30. Предлог-одлука за донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.11122, КО Кочани
 31. Предлог-одлука за донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.1710/1, КО Долни Подлог
 32. Предлог-одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.5971, КО Кочани
 33. Предлог-одлука за изменување  на Одлуката за утврдување на висината на комуналната такса за користење на просторот за паркирање на подрачјето на Општина Кочани
 34. Информација за состојбата со коронавирусот, Ковид-19 на подрачјето на Општина Кочани.