Претседател: Димитар Шулц                                                               Телефон: 070/249-723
Дата на основање: 17.07.2009                                                             Адреса: с.Прибачево

Членови на совет:

Димитар Шулц
Тошо Петрушев
Виктор Коцев
Петар Христов
Бранко Ананиев
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Зоран Санев

Членови на комисија:

Владимир Арсов
Далибор Стојанов