Локалниот совет за превенција подразбира унапредување на соработката и градење на партнерство не само со граѓаните, туку и со институциите и други правни лица во локалната заедница. ЛСП најмногу ќе помогне да се поттикне сеопфатен пристап во третирањето на проблемите, преку скенирање на причините кои го предизвикале проблемот, анализа на проблемот, утврдување на можности за да се влијае на пробемот, одговорни за постапување и мониторинг на процесот врз спроведување на мерките. Со цел да се подобри локалната безбедност, да се изгради доверба, да се воспостави и зајакне партнерството помеѓу локалните институции, локалната самоуправа и граѓаните ЛСП Кочани ќе има за клучни приоритети:

 • Координација на локалните институции
 • Анализа на работите кои загрижуваат во поглед на безбедност
 • Дефинирање на политики на работа и градење стратегија за решавање на локалните проблеми
 • Отпочнување со заеднички работни/ акциони планови поддржани од партнерите со конкретни решенија
 • Подигнување на сигурноста, безбедноста и квалитет на живот во заедницата

Претседавач на ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА Кочани- ЛСП Кочани ќе биде Градоначалникот на Општина Кочани, а составот ќе се формира согласно утврдената методологија за формирање и работа на ЛСП, формирање на основно тело и тематски работни групи.

Состав на основното тело на ЛСП Кочани:

 Функција: Име и презиме:  Е-маил адреса: Телефонски број:
Градоначалник на Општина Кочани Љупчо Папазов ljpapazov@kocani.gov.mk 076/484 – 200
Началник на ОВР Кочани Горан Сандевски   070/ 359 – 738
Основен јавен обвинител Кочани Борче Јанев   033/ 274 – 021
Претседател на Основен суд Кочани Сузана Милевска oskocani@oskocani.mk 075/203-221
Пратеници во Собрание на РСМ (сите од oпштина Кочани)   

Миле Лефков

Марија Ангелова

 

M.lefkov@sobranie.mk

M.Angelova@sobranie.mk

 

 

078/354-862

070-597-410

 

Претседател на Совет на Општина Кочани Лазо Митев lazo.mitev@kocani.gov.mk 072-275-618

 

Состав на втора работна група на ЛСП Кочани:

Функција: Име и презиме: Е-маил адреса: Телефонски број:
Командир на ПС Кочани Александар Темелков aleksandar_temelkov@moi.gov.mk 071/399-339
Командир на ПО БСП ПС Кочани Роберт Богатинов roberbogatinovbop75@gmail.com 071/313-609
Командир на ТППЕ- Кочани Драган Апостолов draganapostolovtppe@gmail.com 072/275-658
Раководител на ЦУК Зоранчо Иванов rcukkocani@cuk.gov.mk 071/317-781
Раководител на Биро за развој на образование Бети Кузмановска betikuzmanovska@bro.gov.mk  
Директор на ЈУ „Мегуопштински центар за социјални работи Благица Ѓоргиева jumcsrkocani@mtsp.gov.mk 078/413-549
Директор на ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ – Кочани Гоце Серафимов zzz.kocani@yahoo.com 074/600-963
Директор на ЈЗУ „Здравен дом со проширена дејност“ – Кочани Душанка Георгиева Трпевски jzuobkocani@yahoo.com 075/487-090
Државен инспектор за патишта – „Државен инспекторат за транспорт и врски Живко Митев zivko_kocani@yahoo.com 076/430-314
Раководител на ПЕ на трудова инспекција Кочани  Гоце Паунов   033/270-537
Раководител на ПЕ на пазарна инспекција Кочани Весна Кузмановска vesna.kuzmanovska@dpi.gov.mk  076/431-369
Раководител на Oдделение за правни и општи работи Општина Кочани Венцо Бојков venco.bojkov@kocani.gov.mk 072/275-605
Претседател на Комисија за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита Весна Сенесова vesna.senesova@kocani.gov.mk 078/271-345
Претседател на Комисија за култура, образование и спорт и права на децата Жаклина Свеќаровска Филипова zaklina.f.svekjarovska@kocani.gov.mk 076/376-783
Претседател на Комисија за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата  Гоце Марков gmarkov10@yahoo.com 075/236-586
Претседавач на Советодавна група на граѓани Жаклина Пауновска Ангелковиќ zpaunovskaangelkovik@yahoo.com 078/354-079

 

Состав на трета работна група на ЛСП Кочани:

Функција: Име и презиме: Е – маил адреса: Телефонски броеви:
Инспектор за превенција      
Раководител на Одделение за јавни дејности во Општина Кочани Голубинка Георгиева georgievabinka@yahoo.com 072/275-610
Советник за образование во Општина Кочани Лилјана Арсова liljanaarsova@yahoo.com 076/369- 869
Советник за комуникација со НВО, облици на месна самоуправа и здруженија на граѓани во Општина Кочани Љубинка Ајтовска

ajtovska@kocani.gov.mk

 

072/306-081
Ромалитико – Кочани  Јалчн Неџипов njalcn@yahoo.com 072/306-065
Авена – Кочани  Драганчо Горгиев avenakocani@yahoo.com 075/ 889- 680
Светла иднина – Кочани Рустем Хаџиминтас svetla.idnina@yahoo.com 075/594-885
Црвен крст – Кочани Анета Коцева kocani@redcross.org.mk 033 271 015
Еднакви за сите – Кочани Тина Соколовска sokolovska@mail.com 078/239-710
Совет на млади -Кочани Иле Матеничарски ilematenicarski@yahoo.com 070/271-975
ФА Кочани Тони Манасиев   077 755 590
ДПД Кочани Златко Илијев dpdkocani@gmail.com 071/851-028

Претставници на верски заедници:

 • православна вероисповест
 • муслиманска вероисповест

ОТЕЦ Гоце Ефтимов

 

otec.goce@gmail.com 078/741-545

Медиуми:

 • ТВ Канал 8
 • Портал Комарец
 • Портал Гласно
 • Радио Кочани
 • TВ Кочани

Тони Ајтовски

Славчо Ивановски

Александар Арсов

Илчо Лазаров

Ангела Димитрова Митевска

 

 

 

 

Претставници од претседатели на УЗ и МЗ:

 1. Еден претставник од УЗ
 2. Еден претставник од МЗ

 

Викторија Сребренова

Латинка Постолова – с. Тркање

viktorija.srebrenova@kocani.gov.mk

 

 

 

БРОШУРА НА ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА