Општина Кочани и Црвен крст на Република Северна Македонија-Општинска организација Кочани за потребите на проектот “Подвижност” , финансиран од страна на Министерството за труд и социјална политика и Светска Банка во рамки на ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ, објавува:

К О Н К У Р С

За обука за Неговател/ка на стари лица по проектот „За Развој на социјални услуги“ во партнерство со Општина Кочани и Министерство за труд и социјална политика, финансиран од Светска банка.

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои сакаат да посетувааат обука и да се стекнат со верификуван сертификат да аплицираат во периодот од 08- 22.06.2021 година.