Општина Кочани ја информира заинтересираната јавност дека во процедура е Студија за оцена на влијанија врз животната средина за пречистителна станица за отпадни води во Кочани.
Студија за оцена на влијанија е објавена на веб страната на министерството за животна средина и просторно планирање http://www.moepp.gov.mk/?page_id=8255 ,

а нетехничкото резиме може да се види на слениот линк http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2016/01/Netehnicko-rezime_Precistitelna-opstina-Kocani-03.03.2017.pdfпечатената Студија за оцена на влијанија врз животната средина за пречистителна станица за отпадни води во Кочани, во печатена форма може да се разгледа во Општина Кочани- одделение за урбанизам , секој работен ден од 10- 14 часот, во текот на 30 дена, а секој заинтересиран субјект може да даде свои видувања во писмена форма , или пак на денот на јавната расправа, за која ќе има дополнителна информација.

За дополнитени информации можете да се обратите до Одделение за урбанизам, Марија Салтирова Јовановска