Општина Кочани објави оглас бр.05-93/11/2015 за јавна набавка на работи за:
Изградба на пристапни степеници на улица Страшо Ербашче спроти Стришанска чешма
Огласот е објавен на https://e-nabavki.gov.mk/ – Електронски Систем за Јавни Набавки.

Краен рок за поднесување на понуди: 05.02.2015 г. во 12:00 ч.

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на ден 05.02.2015 г. во 12:00 ч., во просториите на Општина Кочани, ул.„Раде Кратовче“ бр.1, Кочани.

Тендерската документација за предметот на набавка може да ја преземете без надоместок од Електронскиот систем за јавни набавки.

Лицe за контакт во врска со техничката спецификација :

– Александар Гицов тел.072-275-644

Лице за контакт во врска со спроведувањето на постапката за јавна набавка:

– Анна Кралева тел. 072-275-627