Врз основа на член 33 став 1, алинеја 1 од Деловникот на Советот на општина Кочани(“Сл.гласник на општина Кочани”бр.5/06 и 2/012) ја СВИКУВАМ 31-та седница на Советот на Општина Кочани за 30.4.2015 година (четврток),со почеток во 9.30 часот во салата на Советот на Општина Кочани со следниот предлог за

Дневен Ред
1. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2014 година.

2. Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источниот плански регион за 2014 година.

3.Предлог-одлука за донесување на Регионален план за управување со отпад во Источен плански регион.

4 Информација за подготвителните активности за наводнителната сезона-2015 година.

5. Информација за заштита на шумите од пожари и бесправна сеча на подрачјето на општина Кочани.

6. Информација за начинот на користење на државното земјоделско земјиште на подрачјето на општина Кочани.

7. Информација за работата на НУ Центар за култура „Бели мугри“- Кочани за 2014 година и Програма за работа во 2015 година

8. Проекција за користење на водата за пиење во сезоната пролет-лето 2015 година, од системот за водоснабдување

9. Информација во врска со одржувањето на ДАФ во Кочани 2015 година.

10. Извештај за работењето на Територијалната противпожарна единица – Кочани во 2014 година

11. Извештај за работењето на ЈОУ Библиотека „Искра“- Кочани за 2014 година и Програма за работа за 2015 година.

12. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за период I квартал 2015 година

13. Предлог-одлука за ослободување од комунална такса за јавно осветлување на населени места во кои нема организирано јавно осветлување.

14. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за определување имиња на улици во градот Кочани.

15. Информација за состојбата со дивите депонии во градот и населените места со предлог мерки за разрешување на истите.

16. Извештаи за работењето на овластените инспектори на Општина Кочани во 2014година(градежен,урбанистички,сообраќаен,комунален,угостителски и заштита на животната средина)

17. Извештај за работењето на комуналните редари во Општинската администрација на општина Кочани за 2014 година.

18. Извештај за реализација на Програмата за спорт на општина Кочани во 2014 година.

19.Деловник за дополнување на Деловникот на Советот на Општина Кочани.

20. Предлог-Решение за именување член на Управен одбор на ЈОУ Библиотека„Искра“-Кочани.

21. Предлог- решение за именување член на Училишен одбор на СОУ„Љупчо Сантов“-Кочани.

22. Предлог-заклучок за утврдување на Генерален урбанистички план за град Кочани – Општина Кочани нацрт план 2013-2023.

23.Предлог-одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.1679 КО Долни Подлог; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.10970 КО Кочани, КП бр.10971 КО Кочани, КП бр.16805/1 КО Кочани и КП бр.16806/1 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.10893 КО Кочани, КП бр.10887 КО Кочани и КП бр.10886/1 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.10811 КО Кочани и КП бр.10810/1 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.14029 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.12894 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.12543 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.15727/1 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.16079/12 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.11659 КО Кочани и КП бр.11826 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.10111 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.6684 КО Оризари;

24.Предлог-одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.11119/1 КО Кочани, КП бр.11121 КО Кочани и КП бр.11122 КО Кочани.

25. Предлог-одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.854/9 КО Тркање и КП бр.854/2 КО Тркање; за КП бр.840 КО Тркање; за КП бр.458/5 КО Пашаџиково; за КП бр.8292 КО Кочани и КП бр.8290/4 КО Кочани; за КП бр.835 КО Бели; за КП бр.1178 КО Прибачево; за КП бр.37/6 КО Лешки; за КП бр.332/1 КО Рајчани; за КП бр.3343/1 КО Бели и КП бр.3273/1 КО Бели; за КП бр.861/2 КО Тркање; за КП бр.369 КО Горно Градче;

26. Предлог-одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на опфат за КП бр.14925 КО Кочани и КП бр.14926 КО Кочани.

27. Иницијативи за измена на ДУП за КПбр. 16079/13,КПбр. 16079/14, КПбр. 16079/17 КПбр. 16079/3,КП 16079/12, КП бр.16466/2 и 16466/3