Врз основа на член 33 став 1, алинеја 1 од Деловникот на Советот на општина Кочани(“Сл.гласник на општина Кочани”бр.5/06 и 2/012) ја СВИКУВАМ 22-рата седница на Советот на општина Кочани за 20.08.2014 година (среда),со почеток во 9.30 часот во салата на Советот на Општина Кочани со следниот предлог за

Дневен Ред
1. Предлог од Градоначалникот на општина Чешиново-Облешево за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општините Чешиново-Облешево и Кочани;

2. Предлог- Решение за именување членови во заедничката комисија за изготвување на предлог актот за воспоставување на мегуопштинска соработка помеѓу општините Чешиново-Облешево и Кочани;

3. Предлог- Одлука за измена и дополнување на Одлуката за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на градот Кочани;

4. Предлог- Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување

на висината на комуналната такса за користење просторот за паркирање на подрачјето на општина Кочани;

5. Информација за спроведување на Одлуката за користење на јавниот простор за паркирање во градот Кочани, за период од 1.7.до 31.7.2014 година ;

6. Извештај за работењето на КЈП “Водовод“ Кочани за период 1.1. до 30.6.2014 година, со финансиски показатели;

7. Извештај за извршување на Буџетот на општина Кочани за период II квартал 2014 година;

8. Предлог- Одлука за давање согласност општината Кочани да аплицира со проектот„Регулација и заштита на Трканска река од ерозија и отпадни води“ на повикот за мали инфраструктурни проекти од „Проектот за управување со речниот слив на Брегалница“;

9. Предлог-Одлука за кофинансирање на Проектот„Регулација на и заштита на Трканска река од ерозија и отпадни води“;

10.Предлог- Одлука за донесување на Изменување и дополнување на Блок 5 од ДУП за град Кочани, дел од УЕ 10, Зона на лесна индустрија и мало стопанство, Општина Кочани;

11. Предлог- Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЕ 11 Блок „Целулоза“;

12. Предлог- Заклучок за утрврдување на Локална урбанистичка планска докуметација за изградба на објекти со намена Г –производство, дистрибуција и сервиси КО Тркање Општина Кочани нацрт план 2014-2019 година;

13. Предлог- Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.11648 КО Кочани; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.11005 КО Кочани; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.11424 КО Кочани; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.12477 КО Кочани; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.8855/1 КО Кочани; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.11747 КО Кочани; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.1085 КО Мојанци; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.5536 КО Оризари и КП бр.7353/1 КО Оризари;

14.Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.11119/1 КО Кочани;

15. Предлог- Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.11119/2 КО Кочани и КП бр.4773/1 КО Кочани; за КП бр.11122 КО Кочани; за КП бр.4738/1 КО Кочани;

16. Предлог- Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.11077 КО Кочани;

17. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.1274 КО Прибачево; за КП КП бр.593 КО Горно Градче и КП бр.595 КО Горно Градче; за КП бр.8287 КО Кочани; за КП бр.8287 КО Кочани; за КП бр.16759/1 КО Кочани и КП бр.8279/1 КО Кочани; за КП бр.6400 КО Тркање;

18. Утврдување Листа за определување имиња на улици, мостови и на други инфраструктурни објекти;

19. Барање одобрение за користење на името на градот Кочани во името на Здружението на граѓани Пинг-Понгарски клуб Кочани ( кое е во основање) ;