Врз основа на член 33 став 1, алинеја 1 од Деловникот на Советот на општина Кочани(“Сл.гласник на општина Кочани”бр.5/06 и 2/012) ја СВИКУВАМ 20-тата седница на Советот на општина Кочани за 20.06.2014 година (петок),со почеток во 09.30 часот во салата на Советот на Општина Кочани со следниот предлог за

Дневен Ред
1. Предлог- Одлука за давање на користење простории во сопственост на општината Кочани на Федерација на фармерите на Република Македонија, без надоместок.

2. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Кочани за 2014 година

3. Предлог-Одлука за поддршка на подготовка и реализација на проектот „Едукативен центар за зачувување на природата кај Дабот во с.Бели“.

4. Предлог-Одлука за изработка на локална урбанистичка планска документација.

5. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.9802 КО Кочани, КП бр.9801 КО Кочани и КП бр.16797 КО Кочани; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.16617 КО Кочани и за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.9252 КО Кочани.

6. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.1605 КО Долни Подлог.

7.Предлог- Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП 40 КО Оризари.

8. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на опфат за КП бр.4767/1 КО Кочани.

9. Предлог-Одлука за усвојување на Почетниот биланс, Годишна сметка за 2014 година, Извештај за работењето на друштвото за 2014 година, Извештај за работењето на Ликвидаторот и одобрување на работата на Ликвидаторот, на Друштвото за Погребални услуги ПОГРЕБАЛНО ДООЕЛ Кочани во ликвидација.

10. Предлог-Одлука за разрешување на Ликвидаторт на Друштвото за погребални услуги, ПОГРЕБАЛНО ДООЕЛ Кочани во ликвидација.

11. Предлог-Одлука за бришење од трговскиот регистар на Друштвото за погребални услуги ПОГРЕБАЛНО ДООЕЛ Кочани во ликвидација.

12. Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на градот Кочани.

13. Давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на КЈП„Водовод“-Кочани донесена од Управниот одбор на КЈП„Водовод“-Кочани.

14. Информација за состојбата на општинската патна мрежа на подрачјето на општина Кочани.