Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/2012 и 4/2015), ја свикувам 14-тата седница на Советот на Општина Кочани за 11.07.2022 година, (понеделник), со почеток во 09.00 часот, во салата на Мултикултурниот центар, со следниот предлог за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Извештај за реализација на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2022 година во периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година
 2. Извештај за работењето на комуналните редари во општинската администрација во Општина Кочани за периодот од јануари до јуни 2022 година
 3. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за период II квартал 2022 година
 4.  Предлог- одлука за измена на распоред на средствата  на Буџетот на Општина Кочани за 2022 година.
 5. Годишен план за вработување на СОУ„Љупчо Сантов“- Кочани за 2023 година.
 6. Годишен план за вработување на ООУ„Раде Кратовче“- Кочани за 2023 година.
 7. Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот на Општина Кочани.
 8. Предедлог- статут за изменување и дополнување на Статутот на Општина Кочани.
 9. Предлог- одлука за изменување на Одлуката за основање на јавно претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување
 10. Давање согласност на Статут на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани.
 11. Изменување на Годишниот план за вработување на општина Кочани за 2022 година.
 12. Годишен план за вработување на општина Кочани за 2023 година.
 13. Предлог- одлука за долгорочно задолжување на Општина Кочани во деловна банка.
 14. Програма за работа на Доброволното противпожарно друштво- Кочани.
 15. Предлог- одлука за прифаќање на предлогот за воспоставување на мегуопштинска соработка со општините: Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип и Чешиново- Облешево.
 16. Предлог- решение за именување член во заедничката комисија за подготовка на актите за  воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу општините: Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип и Чешиново- Облешево.
 17. Предлог- одлука за давање согласност за намената на инвестицијата „ Изградба на пристапен пат до земјоделско земјиште во Оризари м.в. Мал Мишјак “
 18. Предлог- одлука за утврдување на приоритет на проектот „ Изградба на пристапен пат до земјоделско земјиште во Оризари м.в. Мал Мишјак “
 19. Предлог-одлука за давање согласност за примање на донација од Друштво за производство, промет и услуги ВТ Продакшн ДООЕЛ Скопје
 20. Предлог-решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“- Кочани, од Совет на родители.
 21. Предлог- решение за разрешување на членовите и именување членови на Одборот за доделување награди на општина Кочани.
 22. Предлог- решение за изменување на Решение за формирање Комисија за финансии, буџет и локален економски развој.
 23. Предлог-решение за изменување на Решение за формирање Комисија за земјоделие
 24. Предлог-решение за изменување на Решение за формирање Комисија за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита
 25. Предлог-решение за изменување на Решение за именување командант, началник и членови на Штабот за заштита и спасување.