Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/2012 и 4/2015), ја свикувам 13-тата седница на Советот на Општина Кочани за 09.06.2022 година, (четврток), со почеток во 09.00 часот, во салата на Мултикултурниот центар, со следниот предлог за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Информација за работењето на општинската организација на Црвен крст – Кочани за 2021 година и Програма за работа за 2022 година.
  2. 2. Годишен план за вработување на ООУ„Никола Карев“- Кочани за 2023 година.
  3. 3. Годишен план за вработување на СОУ„Љупчо Сантов“- Кочани за 2023 година.
  4. Информација за состојбата на општинската патна мрежа на подрачјето на општина Кочани.
  5. Предлог- одлука за измена на распоред на средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2022 година.