Врз основа на член 34 од Деловникот на Советот на општина Кочани („Сл.гласник на општина Кочани“ бр.5/06) ја СВИКУВАМ 11-тата седница на Советот на Општина Кочани за 15.11.2013 година (петок), со почеток во 09.30 часот во салата на Советот на Општина Кочани, со следниот предлог за

Дневен Ред

1. Извештај за работењето на КЈП „Водовод“ – Кочани за периодот од 01.01. до 30.09.2013 година, со финансиски показатели.

2. Предлог-програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2014 година

3. Предлог-програма за изградба на фекална и атмосферска канализација во општина Кочани во 2014 година.

4. Предлог-програма за изградба на системи за водоснабдување на подрачјето на општина Кочани во 2014 година.

5. Предлог-програма за јавно осветлување во општина Кочани за 2014 година

6. Предлог-програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на општина Кочани за 2013 година.

7. Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за ЛОКАЛИТЕТ ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА И СЕРВИСИ ДЕЛ ОД УЕ 1, Општина Кочани, плански период 2012-2017, технички број 84/2012.

8. Предлог-програма за изработка на урбанистички планови на општина Кочани за 2014 година.

9. Предлог-програма за изградба и одржување на општинските патишта и улици во општина Кочани за 2014 година.

10. Предлог –програма за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Кочани за 2013 година.

11.Предлог –програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Кочани за 2014 година.

12. Предлог-план на програми за развој на општина Кочани за 2014 година.

13. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за на КП бр.2674 КО Оризари и на КП бр. 2439/2 КО Оризари.

14. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за на КП бр.13959/2 КО Кочани, КП бр.13959/1 КО Кочани, КП бр.13966 КО Кочани и КП бр.13966 КО Кочани .

15. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.1488/2 КО Полаки.

16. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.2396/6 КО Оризари; за КП бр.2396/6 КО Оризари и КП бр.2410/1 КО Оризари; за КП бр.1013/7 КО Тркање; за КП бр.1099 КО Тркање; за КП бр.854/5 КО Тркање и КП бр.854/2 КО Тркање; за КП бр.1068 КО Тркање и КП бр.1069 КО Тркање; за КП бр.267/2 КО Пашаџиково.

17.Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на КЈП„Водовод“-Кочани за продажба на недвижност дел од градежен објект по пат на јавно наддавање.

18. Предлог-Решение за именување член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Павлина Вељанова“-Кочани.